Ovlasti gradonačelnika

sukladno Statutu Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13., 16/14. i 4/18.)

Gradonačelnik zastupa Grad  Zabok  i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Zaboku. Gradonačelnikov mandat traje četiri godine.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik: 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

            1. priprema prijedloge općih akata,

            2. donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,

            3.izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

            4. usmjerava djelovanje i nadzire rad upravnih tijela grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada, te donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela grada,

            5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznos prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

            6. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća,

            7. upravlja prihodima i rashodima grada, te raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna grada,  u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima grada,

            8. utvrđuje prijedlog proračuna grada i izvršenje proračuna, te je odgovoran za planiranje i izvršavanje proračuna,

            9. imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, kojima je grad osnivač odnosno u kojima grad ima udjele ili dionice, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

            10. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, propisima i općim aktima grada,

            11. imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela, osobu zaduženu za nepravilnosti, te upravitelja vlastitog pogona,

            12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune, utvrđuje prijedlog prostornog plana za javnu raspravu, razmatra nacrt konačnog prijedloga prostornog plana, izvješće o javnoj raspravi i mišljenja nadležnih tijela, te utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

            13. daje mišljenja o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

            14. podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,

            15. utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela grada,

            16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

            17. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

  • Ispiši: