Pogodnosti

  • Ispiši:

Kratki vodič kroz poreze i komunalna davanja prema Gradu Zaboku

Olakšice - oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

 

Odlukom o komunalnoj naknadi između ostalog utvrđuju se:

- u kojim slučajevima je moguće potpuno ili djelomično oslobađaju plaćanja komunalne naknade;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
 
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

 

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:

-zgrade i građevinsko zemljište koje Grad Zabok i mjesni odbori koriste za vlastite potrebe,

-javno prometne površine u vlasništvu Grada Zaboka

-groblje u Zaboku

-zgrade i građevinsko zemljište koje je u vlasništvu odnosno na korištenju športskih i humanitarnih udruga s područja Grada Zaboka

 

Iznimno se naknada plaća za poslovni prostor i zemljište koje vlasnici odnosno korisnici daju u zakup, podzakup, najam, podnajam ili na korištenje drugoj pravnoj osobi uz naknadu.

 

Oslobođenja za obveznike stambenog prostora:

-u potpunosti:

korisnik pomoći u naravi Grada Zaboka prema popisu Gradskog društva Crveni križ,

korisnik stalne pomoći za uzdržavanje, prema popisu Centra za socijalnu skrb Zabok,

obveznik čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze 1.500,00 kuna mjesečno

-u 75%-om iznosu:

obveznik čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze 2.500,00 kuna mjesečno

-u 50% -om iznosu:

obveznik čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze 3.500,00 kuna mjesečno

 

Oslobođenja za obveznike novoizgrađenog poslovnog prostora:

-u potpunosti:

vlasnici odnosno korisnici novoizgrađenog poslovnog prostora za 1. kalendarsku godinu korištenja poslovnog prostora

-u 50% -om iznosu:

vlasnici odnosno korisnici novoizgrađenog poslovnog prostora za 2. kalendarsku godinu korištenja prostora

-u 25% -om iznosu:

vlasnici odnosno korisnici novoizgrađenog poslovnog prostora za 3. kalendarsku godinu korištenja prostora

 

Rješenje o privremenome, potpunome ili djelomičnom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade donosi Upravno tijelo Grada Zaboka.

 

Protiv rješenja može se izjaviti žalba upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Odluka o komunalnoj naknadi

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=100

 

Olakšice - potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

Odluka o komunalnom doprinosu

 

Obveznik komunalnog doprinosa je vlasnik, odnosno investitor građevinske čestice na kojoj se gradi građevina.

Odlukom o komunalnom doprinosu se između ostalog utvrđuju: 
 

Oslobođenja plaćanja

Potpuno

-Grad Zabok kao investitor

-Javne ustanove kojima je Grad Zabok osnivač ili jedan od osnivača

-Trgovačka društva u isključivom vlasništvu Grada Zaboka

-Udruge s područja Grada Zaboka

-Trgovačka društva koja imaju status nositelja poticajnih mjera

-u slučajuda trgovačko društvo- nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica izgubi svojstvo nositelja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica u roku od 3 godine od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, gubi pravo na potpuno oslobođenje, te je dužan platiti puni iznos komunalnog doprinosa

 

Oslobođenja u visini od 50%

-obveznik koji gradi proizvodne pogone, sakralne objekte, građevine namjenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, predškolskom, osnovnom, srednjem ili viskom obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi ili sportu

-obveznik koji adaptira ili sanira registrirane spomenike kulture i zaštićene objekte

-obveznik koji gradi proizvodne pogone, ali samo na dio građevine koji je namijenjen proizvodnom procesu

-u slučaju da obveznik u roku od 3 godine od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu izvrši prenamjenu objekata za kojeg je oslobođen, gubi pravo na djelomično oslobođenje, te je dužan platitirazliku do punog iznosa komunalnog doprinosa

 

Oslobođenja u visini od 30%:

-obveznik (fizička osoba) koji gradi obiteljsku kuću i/ili pomoćnu građevinu za svojestanovanje ukoliko je imao ili ima prebivalište na području Grada Zaboka, neprekidno 10 ili više godina do dana podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa, te nema u vlasništvu ili suvlasništvu stan ili obiteljsku kuću na području Grada Zaboka

-ukoliko je utvrđeno da ima više obveznika komunalnog doprinosa za istu građevinu dovoljno je da jedan od obveznika ispunjava uvjete

 

Ostalo:

-oslobođenja se također primjenjuju i u slučajevima propisanim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

-obveznik, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Zaboka, može sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, te mu se ti troškovi priznaju u iznosu komunalnog doprinosa

Odluka o komunalnom doprinosu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=104