ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA GRADA ZABOKA

  • Podijeli:

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA GRADA ZABOKA


Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela GradaZaboka:

Opći dio

1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi broj “Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 )

2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10 – pročišćeni tekst)

3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/0160/01129/05109/0736/09150/11144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11)

5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)

6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/0073/00, 127/00, 59/01107/01117/01150/02147/03 , 132/06 , 26/0773/08 i 25/12)

7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06125/0616/0746/10145/1037/1344/13 i 45/13)

8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12)

9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/1161/1127/13 i 48/13 – pročišćeni tekst)

10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 48/13 – pročišćeni tekst)

11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13)

12. Zakon o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03118/0641/08130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)

13. Zakon o radu (“Narodne novine” broj 149/0961/1182/12 i 73/13)

14. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 59/9694/96114/0386/0875/09 i 143/12)

15. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/9668/98 , 137/9922/0073/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09 i 143/12)

16. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)

17. Zakon o trgovačkim društvima (111/9334/99118/03107/07146/08137/ 09111/12 i 68/13)

18. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08116/08, 76/09, 114/11 i 68/13)

19. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09)

20. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13)

21. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99117/01, 36/02, 96/03174/0438/09 i 80/10),

22. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10)

23. Zakon o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj 174/0479/0738/09 i 127/10)

24. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 79/07125/0779/0989/0978/12 i 56/13)

25. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/9677/9695/97131/9768/9866/9930/00 . – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000., 116/00163/0317/04110/04141/04150/05153/05129/06117/0725/0860/0820/1069/10126/11112/1219/13 i 80/13)

26. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 26/03125/11 i 112/12)

27. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)

28. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)

29. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama («Narodne novine» broj 137/04)

Izgradnja grada i prostorno uređenje

1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)

2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)

3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)

4. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11),

5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12)

6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02)

7. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06)

8. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 21/0957/10126/1048/1181/12 i 68/13)

9. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10111/10 i 55/12)

10. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99151/03157/0387/0988/1061/1125/12 i 136/12)

Energetska učinkovitost

1. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (“Narodne novine” broj 152/0855/12 i 101/13)

2. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (“Narodne novine” broj 81/1229/13 i 78/13)

Zaštita okoliša i prirode

1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13)

2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08 i 67/09)

3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08)

4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13)

5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 38/08)

6. Zakon o zaštiti od buke («Narodne novine» broj 30/09 i 55/13)

Komunalno gospodarstvo

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04110/04178/0438/0979/0949/11 i 144/12)

2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa («Narodne novine» broj 136/06135/1014/11 i 55/12)

3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/1122/13 i 54/13)

4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/0848/1074/11 i 80/13)

5. Zakon o grobljima («Narodne novine» broj 19/98 i 50/12)

6. Pravilnik o grobljima («Narodne novine» broj 99/02)

7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/0637/13 i 125/13)

8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 153/09 i 130/11)

9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09 i 56/13)

Upravljanje nekretninama

1. Zakon o zemljišnim knjigama (“Narodne novine” broj 91/96114/01100/04107/07152/0855/13 i 60/13)

2. Zakon o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/9435/94114/0179/0645/11 i 34/12)

3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11)

4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13)

5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)

Financije

1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12)

2. Zakon o izvršavanju državnog proračuna (“Narodne novine” broj 139/12 i 53/13)

3. Zakon o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 70/9348/95105/9944/0149/03 – pročišćeni tekst i 177/04)

4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10)

5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (“Narodne novine” broj 141/06)

6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 147/0818/1178/12136/12 i 73/13)

7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04)

8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12 i 25/13.)

9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 91/10 i 112/12)

10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 44/9629/99129/00123/03197/03187/0482/06116/1025/12, i 133/12)

11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)

12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 109/07 i 54/13)

13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/0495/0557/06146/0880/10 i 22/12)

14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 177/0473/0880/10114/1122/12144/12 i 125/13)

15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13.)

16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)

17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 138/06, 152/08, 43/0988/1050/12 i 80/13)

18. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 )

19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 32/11)

  • Ispiši:
Vrh