Pravo na pristup informacijama

  • Podijeli:

Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Grad Zabok tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Gradu Zaboku omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu - «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu: Grad Zabok, Zivtov trg 10, Službenica za informiranje.


Službenik za informiranje:

Gordana Dugorepec, dipl. polit.

Grad Zabok, Ured Grada, Zivtov trg 10, Zabok

Tel: 049 587 761

e-mail: gordana@zabok.hr


Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)
HTTP://NARODNE-NOVINE.NN.HR/CLANCI/SLUZBENI/2013_02_25_403.HTML

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)
HTTP://NARODNE-NOVINE.NN.HR/CLANCI/SLUZBENI/2015_08_85_1649.HTML

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
.DOC/.PDF

Ponovna Uporaba Informacija

O PONOVNOJ UPORABI INFORMACIJA

PRAVNI OKVIR

POSTUPAK I OBRASCI

ISKLJUČIVA PRAVAZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PRISTUP INFORMACIJAMA

ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE PRISTUP INFORMACIJAMA

ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

Godisnje izvjesce za 2018.
29. siječnja 2019. 214,48 KB
Godišnji izvještaj za 2017.
01. veljače 2018. 214,16 KB
Godisnje izvjesce za 2016.
01. veljače 2017. 214,09 KB
Godisnje izvjesce za 2015.
01. prosinca 2016. 213,53 KB
Vrh