PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Poštovani građani,

Jedinice lokalne samouprave temeljem Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13. i 73/17.). Između ostalog, imaju obvezu putem komunalnog redarstva provoditi mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

  Te mjere uključuju:

1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

3. provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja grada radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

    Građani putem ovog obrasca  mogu prijaviti lokacije odbačenog otpada.

Popunjen obrazac možete dostaviti :

    na e-mail adresu komunalnog redara e-mail: Mladen@zabok.hr

    putem pošte na adresu Grada Zaboka, Zivtov trg 10

    putem telefona komunalnom redaru Mladenu Loina na tel: 587 751 ili mob:098 303 898

    osobno na propisanom obrascu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

  • Ispiši: