Prodaja zemljišta i nekretnina

REPUBLIKA HRVATSKA

  KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

              GRADONAČELNIK

           

KLASA: 944-05/22-01/001

URBROJ: 2140-6-1-22-4

Zabok, 25. ožujak 2022.            

 

            NatemeljuOdluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/22-01/001 URBROJ: 2140-6-1-22-3 od 25. ožujka 2022. godine i članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/16.) Grad Zabok raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

 

 1. Grad Zabok prodaje 2/6 suvlasničkog dijela nekretnina (neizgrađena građevinska zemljišta) oznake:

- kčbr. 81/3 (koja odgovara kčbr. 5896/1 k.o. Zabok), pašnjak, ukupne površine 2403 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok i

- kčbr. 81/7 (koja odgovara kčbr. 5896/2 k.o. Zabok), oranica, ukupne površine 86 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok.

Ponuda se ne može dati odvojeno za pojedinu nekretninu, već samo kao za cjelinu.

 1. Predmetne nekretnine u naravi nalaze se uz Bregovitu ulicu u naselju Zabok. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17., 5/18., 14/18., 30/19., 37/20., 1/21., 29/21., 46/21.-pročišćeni tekst) nalaze se u građevinskom području naselja (stambena i mješovita namjena).

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

            III. Početna kupoprodajna cijena za 2/6 obje nekretnine iznosi 133.261,06 kuna.

            IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene do 6. travnja 2022. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup suvlasničkih dijelova“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 14. travnja 2022. godine u 9:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju suvlasničkog dijela“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.

            Davanja na stjecanje nekretnina plaća kupac.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-760.

            XII. Natječaj će se objaviti na www.zabok.hr i u Zagorskom listu.

           GRADONAČELNIK

             Ivan Hanžek,oec.

         

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gradonačelnik

KLASA: 944-01/21-01/007
URBROJ: 2140-6-3/3-22-6
Zabok, 25. ožujka 2022.

Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/21-01/007 URBROJ: 2140-6-3/3-22-5 od 25. ožujka 2022. godine i članka 11. i 13. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 10/16.) Grad Zabok raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

I. Grad Zabok prodaje nekretninu oznake kčbr. 2520/1, put, površine 1013m², upisanu u z.k.ul.br. 2503 k.o. Gubaševo.

II. Predmetna nekretnina u naravi nalazi se u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, između državne ceste D 205 i željezničke pruge Zabok- Zaprešić. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17., 30/19., 37/20. i 29/21.) nekretnina se nalazi u izdvojenom građevinskom području izvan naselja (površine infrastrukturnih sustava - IS).
Nekretnina se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

III. Početni iznos kupoprodajne cijene je 110,00 kuna za 1m², odnosno početna kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu iznosi 111.430,00 kuna.

IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:
- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),
- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,
- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,
- podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).
Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

V. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Grada Zaboka (www.zabok.hr). Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine kčbr. 2520/1 k.o. Gubaševo“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 11. travnja 2022. godine u 08:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 20% početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.
Davanja na stjecanje nekretnine plaća kupac.

XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).
Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

XII. Natječaj će se objaviti na www.zabok.hr i u Zagorskom listu.

                                                                                                                                                                                                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ivan Hanžek, oec.

Javni natječaj za prodaju nekretnine
29. ožujka 2022. 60,5 KB

________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

                  Gradonačelnik

           

KLASA: 944-01/20-01/010

URBROJ: 2197/01-03/1-20-8

Zabok, 7. rujan 2020.            

 

            Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/20-01/010 URBROJ: 2197/01-03/1-20-7 od 7. rujna 2020. godine i članka 11. i 13. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/16.) Grad Zabok raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

 

 1. Grad Zabok prodaje 2/6 suvlasničkog dijela nekretnina oznake:

- kčbr. 81/3 (koja odgovara kčbr. 5896/1 k.o. Zabok), pašnjak, ukupne površine 2403 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok i

- kčbr. 81/7 (koja odgovara kčbr. 5896/2 k.o. Zabok), oranica, ukupne površine 86 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok.

Ponuda se može dati samo za oba suvlasnička dijela nekretnina istovremeno.

 1. Predmetne nekretnine u naravi nalaze se uz Bregovitu ulicu u naselju Zabok. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17. i 30/19.) nalaze se u građevinskom području naselja (stambena i mješovita namjena).

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

            III. Početni iznos kupoprodajne cijene je 151,33 kuna za 1m², odnosno početna kupoprodajna cijena za 2/6 obje nekretnine iznosi 125.553,35.

            IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene do 20. studenog 2020. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup suvlasničkih dijelova“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 26. studenog 2020. godine u 10:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju suvlasničkog dijela“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.

            Davanja na stjecanje nekretnina plaća kupac.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-760.

            XII. Natječaj će se objaviti na www.zabok.hr i u Zagorskom listu.

           GRADONAČELNIK

             Ivan Hanžek, oec.

Objavljeno: 10. rujna 2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            REPUBLIKA HRVATSKA

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

                   Gradonačelnik

           

KLASA: 944-01/20-01/010

URBROJ: 2197/01-03/1-20-5

Zabok, 12. svibanj 2020.            

 

            NatemeljuOdluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/20-01/010 URBROJ: 2197/01-03/1-20-4 od 12. svibnja 2020. godine i članka 11. i 13. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/16.) Grad Zabok raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

 

 1. Grad Zabok prodaje 2/6 suvlasničkog dijela nekretnina oznake:

- kčbr. 81/3 (koja odgovara kčbr. 5896/1 k.o. Zabok), pašnjak, ukupne površine 2403 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok i

- kčbr. 81/7 (koja odgovara kčbr. 5896/2 k.o. Zabok), oranica, ukupne površine 86 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok.

Ponuda se može dati samo za oba suvlasnička dijela nekretnina istovremeno.

 1. Predmetne nekretnine u naravi nalaze se uz Bregovitu ulicu u naselju Zabok. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17. i 30/19.) nalaze se u građevinskom području naselja (stambena i mješovita namjena).

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

            III. Početni iznos kupoprodajne cijene je 151,33 kuna za 1m², odnosno početna kupoprodajna cijena za 2/6 obje nekretnine iznosi 125.553,35.

            IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene do 31. srpnja 2020. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup suvlasničkih dijelova“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 7. kolovoza 2020. godine u 10:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju suvlasničkog dijela“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.

            Davanja na stjecanje nekretnina plaća kupac.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-760.

            XII. Natječaj će se objaviti na www.zabok.hr i u Zagorskom listu.

 

           GRADONAČELNIK

             Ivan Hanžek,oec.

 

 Objavljeno: 14. 5. 2020.

    

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

           REPUBLIKA HRVATSKA

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

                   Gradonačelnik

           

KLASA: 944-01/20-01/010

URBROJ: 2197/01-03/1-20-2

Zabok, 24. veljače 2020.            

 

            NatemeljuOdluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/20-01/010 URBROJ: 2197/01-03/1-20-1 od 24. veljače 2020. godine i članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/16.) Grad Zabok raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

 

 1. Grad Zabok prodaje 2/6 suvlasničkog dijela nekretnina oznake:

- kčbr. 81/3 (koja odgovara kčbr. 5896/1 k.o. Zabok), pašnjak, ukupne površine 2403 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok i

- kčbr. 81/7 (koja odgovara kčbr. 5896/2 k.o. Zabok), oranica, ukupne površine 86 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok.

Ponuda se može dati samo za oba suvlasnička dijela nekretnina istovremeno.

 1. Predmetne nekretnine u naravi nalaze se uz Bregovitu ulicu u naselju Zabok. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17. i 30/19.) nalaze se u građevinskom području naselja (stambena i mješovita namjena).

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

            III. Početni iznos kupoprodajne cijene je 151,33 kuna za 1m², odnosno početna kupoprodajna cijena za 2/6 obje nekretnine iznosi 125.553,35.

            IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene do 31. ožujka 2020. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup suvlasničkih dijelova“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 6. travnja 2020. godine u 8:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VIII.Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju suvlasničkog dijela“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.

            Davanja na stjecanje nekretnina plaća kupac.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-760.

            XII. Natječaj će se objaviti na www.zabok.hr i u Zagorskom listu.

 

           GRADONAČELNIK

             Ivan Hanžek,oec.

 

 Objavljeno 26. 2. 2020.

ARHIVA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

         REPUBLIKA HRVATSKA

      KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                    GRAD ZABOK

                    Gradsko vijeće

Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje

            nekretninama Grada Zaboka

KLASA: 944-01/18-01/006

URBROJ: 2197/01-03/3-19-15

Zabok, 14. svibnja 2019.            

            NatemeljuOdluka Gradskog vijeća Grada Zaboka KLASA: 944-01/18-01/006 URBROJ: 2197/01-02-18-1 od 10. svibnja 2018. godine te KLASA: 944-01/18-01/006, URBROJ: 2197/01-02-19-12 od 27. ožujka 2019. godine, Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINE

I. Predmet javnog natječaja je prodaja etažnih dijelova nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), kuća i dvorište, površine 539m², upisanih u z.k.ul.br. 3123 k.o. Zabok kako slijedi:

-           Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te        

-           Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

 Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi se nalaze u stambenoj zgradi u Zaboku, Ulica J.J. Strossmayera 20.       

Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

II. Početni iznos kupoprodajne cijene za nekretnine iz točke I. iznosi 234.987,69 kn.

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki II. ove dokumentacije),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- preslik kartice bankovnog računa (za povrat jamčevine),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

IV. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 20 dana od dana objave ovog natječaja u Zagorskom listu. Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda objavit će se u tjedniku Zagorski list i na Internet stranicama Grada Zaboka.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 133/37 k.o. Zabok“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 14. lipnja 2019. godine u 08.00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 2 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju etažnih dijelova“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana odabira ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Iznimno, navedeni rok može se jednokratno produžiti u slučaju nastupa objektivnih okolnosti izvan utjecaja ponuditelja (ishođenje kredita i sl.).

            X. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluku o istome donosi Gradsko vijeće.

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

      PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

               Krunoslav Kušan

Objavljeno 21.05.2019.

  

          REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

                  Gradsko vijeće

Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje

           nekretninama Grada Zaboka

           

KLASA: 944-01/18-01/006

URBROJ: 2197/01-03/3-19-13

Zabok, 29. ožujka 2019.            

 

            NatemeljuOdluka Gradskog vijeća Grada Zaboka KLASA: 944-01/18-01/006 URBROJ: 2197/01-02-18-1 od 10. svibnja 2018. godine te KLASA: 944-01/18-01/006, URBROJ: 2197/01-02-19-12 od 27. ožujka 2019. godine, Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINE

 

 1. Predmet javnog natječaja je prodaja etažnih dijelova nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), kuća i dvorište, površine 539m², upisanih u z.k.ul.br. 3123 k.o. Zabok kako slijedi:

-           Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te        

-           Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi se nalaze u stambenoj zgradi u Zaboku, Ulica J.J. Strossmayera 20.      

Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

 1. Početni iznos kupoprodajne cijene za nekretnine iz točke I. iznosi 234.987,69 kn.

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki II. ove dokumentacije),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- preslik kartice bankovnog računa (za povrat jamčevine),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja u Zagorskom listu. Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda objavit će se u tjedniku Zagorski list i na Internet stranicama Grada Zaboka.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 133/37 k.o. Zabok“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 07. svibnja 2019. godine u 08.00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 2 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju etažnih dijelova“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana odabira ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Iznimno, navedeni rok može se jednokratno produžiti u slučaju nastupa objektivnih okolnosti izvan utjecaja ponuditelja (ishođenje kredita i sl.).

            X. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluku o istome donosi Gradsko vijeće.

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

     PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                Krunoslav Kušan

Objava:2. travnja 2019.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temeljusvoje Odluke KLASA: 944-01/18-01/006 URBROJ: 2197/01-02-18-5 od 18. listopada 2018. godine, Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka utvrđuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINE

 

 1. Predmet javnog natječaja je prodaja etažnih dijelova nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), kuća i dvorište, površine 539m², upisanih u z.k.ul.br. 3123 k.o. Zabok kako slijedi:

-           Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te          

-           Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

 Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi se nalaze u stambenoj zgradi u Zaboku, Ulica J.J. Strossmayera 20.          

Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

 1. Početni iznos kupoprodajne cijene za nekretnine iz točke I. iznosi 264.361,15 kn.

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki II. ove dokumentacije),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- preslik kartice bankovnog računa (za povrat jamčevine),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja u Zagorskom listu. Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda objavit će se u tjedniku Zagorski list i na Internet stranicama Grada Zaboka.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 133/37 k.o. Zabok“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 18. veljače 2019. godine u 08.30 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 2 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju etažnih dijelova“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana odabira ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Iznimno, navedeni rok može se jednokratno produžiti u slučaju nastupa objektivnih okolnosti izvan utjecaja ponuditelja (ishođenje kredita i sl.).

            X. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluku o istome donosi Gradsko vijeće.

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                                                                                                               Krunoslav Kušan

 Objavljeno 15. 01. 2019.

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Zaboka KLASA: 944-01/18-01/011 URBROJ: 2197/01-02-18-2 od 26. rujna 2018. godine, Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka utvrđuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta

 

            I. Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnine Grada Zaboka, neizgrađenog građevinskog zemljišta oznake kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok.

            Predmetna nekretnina nalazi se u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Zabok 1“ („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/08.). Nekretnina je namijenjena za izgradnju objekata gospodarske (proizvodne i poslovne) namjene.

            II. Početni iznos kupoprodajne cijene je 150,30 kuna za 1 m².

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama po 1 m²,

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik),

- gospodarski program planirane investicije ponuditelja na nekretnini, s posebnim osvrtom na tehnički opis objekta koji se planira graditi, djelatnost i broj zaposlenih, odnosno novozaposlenih,

- izjavu ponuditelja da će u roku od 2 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora na kupljenoj nekretnini započeti s gradnjom objekta za obavljanje djelatnosti sukladno gospodarskom programu,

- izjavu ponuditelja, ovjerenu od strane javnog bilježnika, o suglasnosti s raskidom ugovora i prodajom natrag nekretnine Gradu Zaboku po istoj kupoprodajnoj cijeni, ukoliko u roku od 2 godine ne započne s gradnjom objekta za obavljanje djelatnosti sukladno gospodarskom programu.

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu. Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda objavit će se u tjedniku Zagorski list i na Internet stranicama Grada Zaboka.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za kupnju kčbr. 4036/1“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 18. veljače 2019. godine u 08:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne kupoprodajne cijene nekretnine na račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj HR 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine 4036/1“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja bez prava na kamate. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana odabira ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine te gubi pravo na povrat jamčevine.

Obvezni sastojak kupoprodajnog ugovora je i klauzula o zabrani otuđenja nekretnine u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora kojom se kupcu zabranjuje otuđenje nekretnine u navedenom roku.

            Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac snosi troškove uknjižbe svog prava vlasništva i poreza.

            X. Grad Zabok ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor, te pravo nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj ju je prodao kupcu (bez kamata i umanjenu za iznos jamčevine plaćene u postupku natječaja), ukoliko kupac u roku od 2 godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora ne započne s izgradnjom objekta na kupljenoj nekretnini sukladno gospodarskom programu iz ponude.

            XI. Kopija katastarskog plana koja se odnosi na predmetnu nekretninu može se podići u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

            XII. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.        

                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                                                                                                                Krunoslav Kušan

Objavljeno 15. 01. 2019.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju Odluke KLASA:944-01/18-01/012 URBROJ:2197/01-02-18-3 od  29. listopada 2018. godine i članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/16.) Povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Zaboka za raspolaganje nekretninama raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINE

 

 1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine - neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Zaboka oznake kčbr. 3953/1 (koja odgovara kčbr. 8070/3 k.o. Zabok), livada, površine 7013 m², upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok.  

            II. Početni iznos kupoprodajne cijene je 177,10 kuna za 1m².

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama za 1m²,

- izvadak iz sudskog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja u Zagorskom listu.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 3953/1 k.o. Zabok“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 19.11.2018. godine u 12.00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 60 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana donošenje odluke o prodaji ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

            X. Ovaj Javni natječaj objavit će se istovremeno u Zagorskom listu i na mrežnoj stranici Grada Zaboka www.zabok.hr.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluku o istome donosi Gradsko vijeće.

            XII. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-777.

           GRAD ZABOK

Odluka o započinjanju postupka prodaje
29. listopada 2018. 50,5 KB

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 1. Grad Zabok prodaje nekretninu - građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, oznake kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok.

            II. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke I. iznosi150,30 kuna po 1m².Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene do najkasnije 17. prosinca 2018. godine.

           III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

 GRAD ZABOK

Objavljeno: 04.12.2018.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 1. Grad Zabok prodaje etažne dijelove nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja u katastru nekretnina odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), upisane u z.-k.ul.br. 3123 k.o. Zabok u sljedećim vlasničkim omjerima:
 • Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te   

 • Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

  Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi nalaze se u stambenoj zgradi na adresi Zabok, Ulica J.J. Strossmayera 20.

  Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

              II. Početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove nekretnine kako je opisano u točki I. iznosi 264.361,15 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene do najkasnije 17. prosinca 2018. godine.

             III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

  GRAD ZABOK

  Objavljeno: 04.12.2018.

   

  __________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 1. Grad Zabok prodaje nekretnine građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka:

  A) kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok i

  B) kčbr. 4191/2 (odgovara kčbr. 9332/2 k.o. Zabok), oranica 1820 m², upisana u zk.ul.br. 4317 k.o. Zabok, kčbr. 4192/2 (odgovara kčbr. 9333/2 k.o. Zabok), livada, površine 1205 m², upisana u zk.ul.br. 5620 k.o. Zabok i kčbr. 4193/2 (odgovara kčbr. 9333/2 k.o. Zabok), livada, površina 2718 m², upisana u zk.ul.br. 5620 k.o. Zabok.

              II. Početna kupoprodajna cijena nekretnina iznosi150,30 kuna po 1m².Nekretnine navedene pod I. B) prodaju se isključivo kao cjelina.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu.

             III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

   

  GRAD ZABOK

           Objava 9.10. 2018.

 • Ispiši:

ARHIVA: JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

                  Gradonačelnik

           

KLASA: 944-01/17-01/12

URBROJ: 2197/01-03/1-18-9

Zabok, 30. svibanj 2018.            

 

            NatemeljuOdluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/17-01/12 URBROJ: 2197/01-03/1-18-8 od 29. svibnja 2018. godine i članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/16.), Grad Zabok raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

 

 1. Grad Zabok prodaje 2/6 suvlasničkog dijela nekretnina oznake:

- kčbr. 81/3 (koja odgovara kčbr. 5896/1 k.o. Zabok), pašnjak, ukupne površine 2403 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok i

- kčbr. 81/7 (koja odgovara kčbr. 5896/2 k.o. Zabok), oranica, ukupne površine 86 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok.

Ponuda se može dati samo za oba suvlasnička dijela nekretnina istovremeno.

 1. Predmetne nekretnine u naravi nalaze se uz Bregovitu ulicu u naselju Zabok. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17. i 45/17.) nalaze se u građevinskom području naselja (stambena i mješovita namjena).

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

            III. Početni iznos kupoprodajne cijene je 151,33 kuna za 1m², odnosno početna kupoprodajna cijena za 2/6 obje nekretnine iznosi 125.553,35.

            IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja u Zagorskom listu. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup suvlasničkih dijelova“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 10. srpnja 2018. godine u 11.00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju suvlasničkog dijela“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.

            Davanja na stjecanje nekretnina plaća kupac.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-760.

 

           GRADONAČELNIK

           Ivan Hanžek,oec.

ARHIVA - Kupoprodaja etažnih dijelova stambene zgrade u Zaboku, J.J. Strossmayera 20

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 

 1. Grad Zabok prodaje etažne dijelove nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja u katastru nekretnina odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), upisane u z.-k.ul.br. 3123 k.o. Zabok u sljedećim vlasničkim omjerima:
 • Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te    

 • Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

  Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi nalaze se u stambenoj zgradi na adresi Zabok, Ulica J.J. Strossmayera 20.

  Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

              II. Početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove nekretnine kako je opisano u točki I. iznosi 293.734,61 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu.

            III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

   

  GRAD ZABOK

Poveznica na lokaciju na google kartama https://goo.gl/maps/Lsi4PN7ix1L2

Natječajna etažni dijelovi
22. svibnja 2018. 62,5 KB

ARHIVA - Kupoprodaja nekretnine oznake kčbr. 4652/1 (6461/1) k.o. Zabok

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 

 1. Grad Zabok prodaje nekretninu oznake kčbr. 4652/1 (koja odgovara kčbr. 6461/1 k.o. Zabok), livada Kaštel, površine 2744m², upisana u z.k.ul.br. 4623 k.o. Zabok.

              II. Početna kupoprodajna cijena iznosi78.752,80 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu.

             III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

   

  GRAD ZABOK

Natječajna 4652-1
22. svibnja 2018. 62 KB
Izvod iz katastarskog plana 6461-1
22. svibnja 2018. 326,03 KB