Prodaja zemljišta i nekretnina

 • Podijeli:

           Natemelju Odluke KLASA:944-01/18-01/012 URBROJ:2197/01-02-18-3 od  29. listopada 2018. godine i članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/16.) Povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Zaboka za raspolaganje nekretninama raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINE

 

 1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine - neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Zaboka oznake kčbr. 3953/1 (koja odgovara kčbr. 8070/3 k.o. Zabok), livada, površine 7013 m², upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok.  

            II. Početni iznos kupoprodajne cijene je 177,10 kuna za 1m².

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama za 1m²,

- izvadak iz sudskog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja u Zagorskom listu.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 3953/1 k.o. Zabok“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 19.11.2018. godine u 12.00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 60 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana donošenje odluke o prodaji ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

            X. Ovaj Javni natječaj objavit će se istovremeno u Zagorskom listu i na mrežnoj stranici Grada Zaboka www.zabok.hr.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluku o istome donosi Gradsko vijeće.

            XII. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-777.

           GRAD ZABOK

Odluka o započinjanju postupka prodaje
29. listopada 2018. 50,5 KB

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 1. Grad Zabok prodaje nekretninu - građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, oznake kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok.

            II. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke I. iznosi150,30 kuna po 1m².Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene do najkasnije 17. prosinca 2018. godine.

           III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

 GRAD ZABOK

Objavljeno: 04.12.2018.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 1. Grad Zabok prodaje etažne dijelove nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja u katastru nekretnina odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), upisane u z.-k.ul.br. 3123 k.o. Zabok u sljedećim vlasničkim omjerima:
 • Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te   

 • Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

  Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi nalaze se u stambenoj zgradi na adresi Zabok, Ulica J.J. Strossmayera 20.

  Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

              II. Početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove nekretnine kako je opisano u točki I. iznosi 264.361,15 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene do najkasnije 17. prosinca 2018. godine.

             III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

  GRAD ZABOK

  Objavljeno: 04.12.2018.

   

  __________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 1. Grad Zabok prodaje nekretnine građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka:

  A) kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok i

  B) kčbr. 4191/2 (odgovara kčbr. 9332/2 k.o. Zabok), oranica 1820 m², upisana u zk.ul.br. 4317 k.o. Zabok, kčbr. 4192/2 (odgovara kčbr. 9333/2 k.o. Zabok), livada, površine 1205 m², upisana u zk.ul.br. 5620 k.o. Zabok i kčbr. 4193/2 (odgovara kčbr. 9333/2 k.o. Zabok), livada, površina 2718 m², upisana u zk.ul.br. 5620 k.o. Zabok.

              II. Početna kupoprodajna cijena nekretnina iznosi150,30 kuna po 1m².Nekretnine navedene pod I. B) prodaju se isključivo kao cjelina.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu.

             III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

   

  GRAD ZABOK

           Objava 9.10. 2018.

 • Ispiši:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

                  Gradonačelnik

           

KLASA: 944-01/17-01/12

URBROJ: 2197/01-03/1-18-9

Zabok, 30. svibanj 2018.            

 

            NatemeljuOdluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/17-01/12 URBROJ: 2197/01-03/1-18-8 od 29. svibnja 2018. godine i članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/16.), Grad Zabok raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

 

 1. Grad Zabok prodaje 2/6 suvlasničkog dijela nekretnina oznake:

- kčbr. 81/3 (koja odgovara kčbr. 5896/1 k.o. Zabok), pašnjak, ukupne površine 2403 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok i

- kčbr. 81/7 (koja odgovara kčbr. 5896/2 k.o. Zabok), oranica, ukupne površine 86 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok.

Ponuda se može dati samo za oba suvlasnička dijela nekretnina istovremeno.

 1. Predmetne nekretnine u naravi nalaze se uz Bregovitu ulicu u naselju Zabok. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17. i 45/17.) nalaze se u građevinskom području naselja (stambena i mješovita namjena).

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

            III. Početni iznos kupoprodajne cijene je 151,33 kuna za 1m², odnosno početna kupoprodajna cijena za 2/6 obje nekretnine iznosi 125.553,35.

            IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

- OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

 1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja u Zagorskom listu. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup suvlasničkih dijelova“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 10. srpnja 2018. godine u 11.00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju suvlasničkog dijela“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.

            Davanja na stjecanje nekretnina plaća kupac.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-760.

 

           GRADONAČELNIK

           Ivan Hanžek,oec.

ARHIVA - Kupoprodaja etažnih dijelova stambene zgrade u Zaboku, J.J. Strossmayera 20

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 

 1. Grad Zabok prodaje etažne dijelove nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja u katastru nekretnina odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), upisane u z.-k.ul.br. 3123 k.o. Zabok u sljedećim vlasničkim omjerima:
 • Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te    

 • Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

  Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi nalaze se u stambenoj zgradi na adresi Zabok, Ulica J.J. Strossmayera 20.

  Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

              II. Početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove nekretnine kako je opisano u točki I. iznosi 293.734,61 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu.

            III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

   

  GRAD ZABOK

Poveznica na lokaciju na google kartama https://goo.gl/maps/Lsi4PN7ix1L2

Natječajna etažni dijelovi
22. svibnja 2018. 62,5 KB

ARHIVA - Kupoprodaja nekretnine oznake kčbr. 4652/1 (6461/1) k.o. Zabok

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje

 

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda

 

 1. Grad Zabok prodaje nekretninu oznake kčbr. 4652/1 (koja odgovara kčbr. 6461/1 k.o. Zabok), livada Kaštel, površine 2744m², upisana u z.k.ul.br. 4623 k.o. Zabok.

              II. Početna kupoprodajna cijena iznosi78.752,80 kuna.Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijommoraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu.

             III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

   

   

  GRAD ZABOK

Natječajna 4652-1
22. svibnja 2018. 62 KB
Izvod iz katastarskog plana 6461-1
22. svibnja 2018. 326,03 KB
Vrh