Radna tijela Gradonačelnika

1. Odbor za kulturu Grada Zaboka

Odbor raspravlja, zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima iz područja kulture, planira i utvrđuje programe: manifestacija, priredbi, dr. zbivanja i sadržaja u ovom području oblasti, te prati njihovo izvršenje. Nadalje, Odbor uspostavlja kontakte sa svim ustanovama i udrugama na i izvan područja Grada Zaboka s ciljem poboljšanja i promicanja djelatnosti ustanova i udruga u djelokrugu Odbora. U ostvarivanju pojedinih zadataka i programa svojih djelatnosti Odbor može povjeravati izvršenje pojedinih poslova pojedincima iz sastava Odbora i izvan njega, te ustanovama i udrugama i dr. subjektima s područja Grada Zaboka i šire.

1. Valentina Đurek (zamjenica gradonačelnika), Zabok, Varaždinska 3, za predsjednicu,

2. Bojana Birač,  Zabok, Tina Ujevića 1, za članicu,

3. Nikola Hrastinski, Zabok, Gubaševo 30, za člana,

4. Dubravka Krznar, Zabok, Grdenci 11, za članicu,

5. Branka Vrbanec, Zabok, Bregovita 16, za članicu.

2. Odbor za socijalnu skrb Grada Zaboka

Odbor obavlja poslove ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane Odlukom o socijalnoj skrbi, a osobito razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za jednokratnom novčanom pomoći, te predlaže Gradonačelniku donošenje zaključaka o isplati s predloženom visinom isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini slučaj i obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge i mišljenja i prati stanje u ovom području.

 1. Željka Bunjevac, Zaprešić, Dragutina Boranića 24, za predsjednicu,

 2. Ivana Belinić, Zabok, Lug Zabočki 66, za članicu,

 3. Tina Herceg, Zabok, Špičkovina 29c, za članicu,

 4. Štefanija  Kolar  iz Zaboka, Marije Jurić Zagorke 5, za članicu.“

 5. Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela, za članicu.

3. Odbor za ekologiju Grada Zaboka

Odbor raspravlja, zauzima stavove, daje mišljenja i donosi zaključke o pitanjima iz područja ekologije, te predlaže Gradonačelniku provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja i razvoja u tom području. U ostvarivanju pojedinih zadataka i programa svojih djelatnosti Odbor može izvršenje pojedinih poslova iz djelokruga Odbora povjeriti osobama iz Odbora ili izvan njega, te ustanovama, organizacijama i drugim subjektima s područja Grada Zaboka i šire.

1. Valentina Đurek (zamjenica gradonačelnika), Zabok, Varaždinska 3, za predsjednicu,

2. Nevenka Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 84a, za članicu,

3. Sanja Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 155, za članicu,

4. Dijana Marenić,  Zabok, Marije Jurić Zagorke 5, za članicu,

5. Goran Mikac, Zabok, Matije Gupca 70, za člana.

 

4. Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora

Povjerenstvo raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, provodi postupak po raspisanom natječaju, donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i odluku o izboru zakupnika.

1. Ernest Oremuš, Zabok, Gubaševo 31/d, za predsjednika,

2. Bojana Birač, Zabok, Ulica Tina Ujevića 1, za članicu,

3. Rino Valec, Zabok, Ulica Stjepana Radića 30a, za člana.

5. Povjerenstvo za dodjelu stipendija

    U Povjerenstvo se imenuju:

 1.       Bojana Birač, bacc.oec., iz Zaboka, Tina Ujevića 1, za predsjednicu, .
 2.       Nikola Hrastinski, mag.lik.pead., iz Zabok, Gubaševo 30, za člana.“
 3.       Zvjezdana Bobek, upr. iur., iz Zaboka, Prosenik Začretski 45, za članicu.

 Povjerenstvo provodi natječaj za dodjelu stipendija temeljem Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka, sastavlja listu za stipendije, te utvrđuje prijedlog zaključka o dodjeli stipendija, za Gradonačelnika Grada Zaboka.

Povjerenstvo provodi natječaj za dodjelu stipendija temeljem Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka, sastavlja listu za stipendije, te utvrđuje prijedlog zaključka o dodjeli stipendija, za Gradonačelnika Grada Zaboka.

6. Povjerenstvo za kioske

Povjerenstvo za kioske koje raspisuje i provodi javni natječaj za davanje u zakup lokacija-zemljišta za postavu kioska na području Grada Zaboka.

1. Josip Horvatin, Zabok, Ulica Matije Gupca 74/ B, za predsjednika,

2. Nevenka Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 84/A, za članicu,

3. Zoran Krajačić, Zabok, Hum Zabočki 80, za člana.

7. Gradski koordinacijski odbor za vođenje Akcije „Grad Zabok – prijatelj djece“

Za članove Gradskog koordinacijskog odbora za vođenje Akcije „Grad Zabok - prijatelji djece“, imenuju se:

-         Sonja Borovčak, DND Zabok, predsjednica,

-         Dijana Lovinčić-Crnković, Dječji vrtić Zipkica Zabok, članica,

-         Tanja Cujzek, prof. soc. pedagogije, Centar za socijalnu skrb Zabok, članica,

-         Ružica Kotarski, prof. pedagogije, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, članica,

-         Andreja Šagud, dipl. bibl, Gradska knjižnica K.Š. Gjalski Zabok, članica

-         Jasenka Borovčak, tajnica DND Zabok, članica,

-         Melita Očić Leljak, dr. med. spec. pedijatar, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,  Zivtov trg 3, Zabok, članica,

-         Natalija Gretić, dipl. iur., Ured Grada Zaboka, članica,

-         Renata Brezak, bacc. med. tech., Hum Zabočki 96, Zabok, članica“.

Gradski koordinacijski odbor je neposredno radno tijelo nadležno za osmišljavanje postupaka za provedbu Akcije u Gradu Zaboku.

Osnovni zadaci Gradskog koordinacijskog odbora su:

- izrađuje godišnji program i plan aktivnosti za provedbu Akcije,

- inicira i poduzima potrebne mjere za uspješno vođenje Akcije,

- prati izvršenje programa i plana,

- analizira postignute rezultate i nalazi rješenja uočene teškoće i probleme u realizaciji ukupnog programa Akcije,

- dostavlja središnjem koordinacijskom odboru Akcije godišnja i periodična izvješća stanju, napretku i dostignućima Akcije,

- sudjeluje na središnjim godišnjim i tematskim savjetovanjima svih koordinacijskih odbora radi razmjene iskustava i zajedničkih dogovora,

- potiče i pomaže obližnje gradove i općine da se uključe u Akciju,

- promiče Akciju u lokalnim medijima i na druge učinkovite načine upoznaje širu javnost.

 

8. Koordinacijski odbor Projekta Zdravi grad“ Zabok

 U Koordinacijski odbor Projekta „Zdravi Grad Zabok imenuju se:

 1. Sonja Borovčak, Naselje Borovčaki 18, Zabok, predsjednica,
 2. Tomislav Jadan, dipl. oec., Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zivtov trg 3, Zabok, član,
 3. Zlatko Crkvenčić, dr. med., spec. psihijatar, Privatna psihijatrijska ordinacija, S. Radića 11, Zabok, član,
 4. Krešimir Huis, dr. med., Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, član
 5. Božena Štokan, dipl. med. sestra, Opća  bolnica  Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, Zabok, članica,
 6. Renata Brezak, bacc. med. tech.,Dom zdravlja Zabok, Trg svete Jelene 6, Zabok, članica.

Koordinacijski odbor rukovodi, koordinira i planira provođenje projektaZdravi grad“ Zabok, promičući prihvaćanje i poštivanje vrijednosnih postavki i načela rada Hrvatske mreže Zdravigradova“pri čemu je dužan obavljati sljedeće aktivnosti:

 1.       podizati razinu svijesti ozdravlju poticanjem holističkog pristupa,
 2.       utvrđivati ciljeve i prioritete u području zdravlja,
 3.       poticati aktivno učešće građana u stvaranju „zdrave zajednice“,
 4.       detektirati probleme koji utju na kvalitetu života građana i stvarati preduvjete za njihovo rješavanje,
 5.       promicati inovacije i osiguravati sredstva za njihovu realizaciju,
 6.       osigurati provođenje javne politike zdravlja,
 7.       aktivno sudjelovati  u  razmjeni  iskustava  unutar  nacionalne  i  regionalne  mreže Zdravih gradova
 8.       osigurati javnost rada

9. Odbor za promet

   U Odbor se imenuju:

            1. Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća

            2. Josip Horvatin, član Gradskog vijeća

            3. Rino Valec, član Gradskog vijeća

            4. Zoran Bunčec, član Gradskog vijeća

            5. Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

Osniva se Odbor za promet (u daljnjem tekstu: Odbor) kao ad hoc radno tijelo gradonačelnika.

Odbor se osniva obzirom na složenost situacije u području prometa i prateće prometne i komunalne infrastrukture u Zaboku nastale uslijed izvođenja radova na modernizaciji i elektrifikaciji željezničke pruge Zabok-Zaprešić te obzirom na planirane radove na rekonstrukciji državne ceste D-1 Prilaz dr. Franje Tuđmana.

Odbor će razmotriti stanje u prometu u Zaboku te gradonačelniku i gradskom vijeću dati mišljenja i prijedloge za provođenje potrebnih mjera i radnji, s ciljem pronalaženja najoptimalnijih rješenja u prometnoj infrastrukturi u novonastaloj situaciji.

 

 • Ispiši:

Priloženi dokumenti