Radna tijela Gradskog vijeća

  • Podijeli:

1. Mandatna komisija

 U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

  1. Nevenka Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 84/A, za predsjednicu,

  2. Zoran Krajačić, Zabok, Hum Zabočki 80, za člana,

  3. Mario Videk, Zabok, Špičkovina 175, za člana.

Mandatna komisija stalno je radno tijelo koje na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća podnosi izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima Gradskog vijeća, odnosno zamjenicima članova, tijekom mandata Gradskog vijeća podnosi izvješće o prestanku mandata i mirovanju mandata članova Gradskog vijeća i o zamjenicima članova Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
2. Odbor za izbor i imenovanje

U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

1. Josip Horvatin, Zabok, Ulica Matije Gupca 74/ B,za predsjednika,

2. Krunoslav Kušan, Luga Zabočki 31/B za člana,

3. Nataša Hlaban, Zabok, Ulica Stjepana Radića 17/A, za članicu.

Odbor za izbor i imenovanje stalno je radno tijelo Gradskog vijeća koje predlaže izbor predsjednika Gradskog vijeća, može predložiti izbor potpredsjednika Gradskog vijeća u skladu sa poslovnikom Gradskog vijeća, predlaže izbor ili imenovanje članova radnih tijela Gradskog vijeća, te predstavnika Gradskog vijeća, odnosno Grada Zaboka u tijela pravnih osoba kad je predlaganje, izbor ili imenovanje istih u nadležnosti Gradskog vijeća u skladu s posebnim zakonom.

3. Odbor za statut i poslovnik

U Odbor za Statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

1. Žarko Ivančić, zabok, ulica matije gupca 72a, za predsjednika,

2. Ernest Oremuš, Zabok, Gubaševo 31d, za člana,

3. Martina Rubil Skitanić, Zabok, Ulica Grabrovec 61.

Odbor za statut i poslovnik stalno je radno tijelo Gradskog vijeća koje raspravlja i predlaže statut Grada Zaboka i poslovnik Gradskog vijeća, predlaže pokretanje postupka izmjene i dopune statuta i poslovnika, daje mišljenje na prijedloge promjena statuta, te može predlagati donošenje drugih odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća.5. 
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda


6. Odbor za utvrđivanje naziva naselja, ulica i trgova

 

7. Stožer zaštite i spašavanja Grada Zaboka

 

U Stožer civilne zaštite Grada Zaboka imenuju se:

1.   Valentina Đurek, zamjenica gradonačelnika Grada Zaboka – načelnica Stožera

      Zabok, Varaždinska ulica 3

2.   Mladen Loina, komunalni redar Grada Zaboka – zamjenik načelnice Stožera

      Zabok, Martinišće 25b

3.   Miljenko Fruk, načelnik Policijske postaje Zabok – član Stožera

      Zagreb, Perjavica 13

4.   Dražen Sinković, zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe – član Stožera

      Zabok, A. Mihanovića 17

5.   Vladimir Zrinski, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda

      za zaštitu i spašavanje Krapina – član Stožera

      Oroslavje, Lj. Babića 22

6.   Željka Vukić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Zabok – članica Stožera

      Zabok, Zagrebačka 3

7.   Tihomir Vančina, ravnatelj  Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana – član

      Stožera

      Zabok, Ulica Nikole Tesle 2   

 8.   Damir Tomek, rukovoditelj komunalnih poslova u tvrtki Komunalno-Zabok d.o.o. –

       član Stožera

       Zabok, Gubaševo 55

 9.   Hrvoje Petriček, voditelj sigurnosti u Zagorskom vodovodu d.o.o. – član Stožera

       Zabok, Hum Zabočki 89

10.  Krešimir Končevski, direktor tvrtke PLAVINKA d.o.o. – član Stožera

       Zabok, Gredice 2

11.  Danijel Tuđa, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne

       potrebe Grada Zaboka – član Stožera

       Zabok, Lug Zabočki 11e.

Radom Stožera civilne zaštite Grada Zaboka rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima gradonačelnik Grada Zaboka.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik Grada Zaboka, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je Stožeru pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran.

  • Ispiši:
Vrh