Stanovništvo

Stanovništvo

Na popisu stanovništva 2011. godine, grad Zabok je imao 8.994 stanovnika, od čega u samom Zaboku 2.714.

Stanovništvo po naseljima (2011.):

GRAD ZABOK

8.994

Naselja

Bračak

21

Bregi Zabočki 

257

Dubrava Zabočka

591

Grabrovec 

607

Grdenci

459

Gubaševo

262

Hum Zabočki

457

Jakuševec Zabočki

364

Lug Zabočki

585

Martinišće

338

Pavlovec Zabočki

605

Prosenik Gubaševski

155

Prosenik Začretski

158

Repovec

312

Špičkovina

764

Tisanić Jarek

345

Zabok

2.714

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, Grad Zabok imao je 9.394 stanovnika, dok je u 2001. godini prema posljednjem popisu stanovništva imao 9.365stanovnika, odnosno 29 stanovnika manje u odnosu na prethodni popis stanovništva.


Uspoređujući ove podatke sa podacima o broju stanovnika iz prethodnih popisa od 1948. godine, treba naznačiti da je, unatoč identificiranom smanjivanju broja stanovnika u posljednjem desetljeću, dugoročno nazočan trend povećavanja stanovnika Grada Zaboka.


Naime, od 1948. godine, kada je na prostoru Grada Zaboka boravilo 6.054 stanovnika, pa do 2001. godine kada je boravilo 9.365 stanovnika, dakle u vremenskom razdoblju od 53 godine, iskazan je apsolutni rast od 3.311 stanovnika odnosno prosječno godišnje broj stanovnika se povećava za 62,5 stanovnika.

GRAD ZABOK – STANOVNIŠTVO PREMA POPISIMA OD 1948. g – 2001.g.

1948

6.054

1971

7.874

1981

8.141

1991

9.394

2001

9.365

STANOVNIŠTVO PREMA POPISIMA 
1948. - 2001. GODINE – po naseljima

Naselje

1948

1991

2001

Stopa rasta

Bračak

20

34

36

1,011

Bregi Zabočki

364

260

229

0,991

Dubrava Zabočka

606

586

595

1,000

Grabrovec

567

667

655

1,003

Grdenci

394

455

479

1,004

Gubaševo

289

245

253

0,997

Hum Zabočki

253

450

457

1,011

Jakuševec Zabočki

307

382

383

1,004

Lug Zabočki

236

510

535

1,016

Martinišće

370

343

360

0,999

Pavlovec Zabočki

359

597

618

1,011

Prosenik Gubaševski

269

195

175

0,992

Prosenik Začretski

435

240

191

0,984

Repovec

239

321

340

1,007

Špičkovina

-

878

858

0,997

Tisanić Jarek

326

350

342

1,001

Zabok

1.020

2.881

2.859

1,020

UKUPNO

6.054

9.394

9.365

1,008


Podaci za promatrano razdoblje od 1948. do 2001. godine po naseljimaukazuju nam na specifična dinamička kretanja, koja se svode na ocjenu da broj stanovnika Grada Zaboka u cjelini raste.


U tome se Grad Zabok i bitno razlikuje od najvećeg broja gradova i općina u Krapinsko-zagorskoj županiji odnosno Krapinsko-zagorskoj županiji u cjelini gdje se bilježi smanjivanje broja stanovnika u dugoročnom smislu.


Međutim, ako se sagleda struktura tog rasta broja stanovnika u Gradu Zaboku po naseljima, onda se može naznačiti, da od 17 naselja rast se identificira u njih 10, od čega je najizraženiji u Gradu Zaboku od 2,0%, te u nešto značajnijem iznosu u Lugu Zabočkom i Humu Zabočkom.


Pad broja stanovnika je identificiran u 7 naselja koja većinom čine rubna područja Grada Zaboka. Najveći broj stanovnika, Grad Zabok imao je 1991. godine tj., 9.394 stanovnika.

Prema dobnoj strukturi distribucija stanovništva ukazuje također na pozitivna kretanja u raspodjeli broja stanovnika po dobnim skupinama.


Naime, od 0 do 24 godina na području grada ima2.784 ili 29,72 % stanovnika; od 25 do 49 godina ima 3.480 ili 37,04 % stanovnika; od 50 do 74 godine ima 2.655 ili 28,26 % stanovnika i 75 odnosno više od 75 ima 424 ili 8,4% stanovnika. Podaci su nepoznati za 22 stanovnika.


Iz podataka slijedi da u Gradu Zaboku od 0-49 godina ima ukupno 6.264 stanovnika, što predstavlja 66,76%. I po ovim pozitivnim kretanjima, Grad Zabok se bitno razlikuje od drugih gradova i općina u Krapinsko – zagorskoj županiji, odnosno njoj u cjelini.


Prema spolu su zastupljenije žene (52,4%) u odnosu na muškarce (47,6%). Stanovnika muškog spola ima 4.456, a ženskog 4.909. Koeficijent feminiteta iznosi 1,101.


U segmentu stanovnika od 15 i više godina (7.834 stanovnika), osnovna obrazovna struktura je slijedeća: bez škole je 73 stanovnika, od 1-3 razreda osnovne škole 232 stanovnika; od 4-7 razreda osnovne škole 1.196 stanovnika


Cijelu osnovnu školu ima 1.701 stanovnika. Srednju školu ima 3.770 stanovnika.


Višu školu ima 316 stanovnika, a fakultet 487. Od viših obrazovnih struktura, magistara ima 21, a doktora nauka 5.


Iz podataka o obrazovanosti stanovnika, također se može zaključiti da broj stanovnika sa fakultetom odnosno višim obrazovanjem čini 6,2% od stanovništva u segmenta od 15 i više godina, odnosno 5,2% od ukupnog broja stanovnika, što govori da je Grad Zabok po broju visokoobrazovanih stanovnika, približno u prosjeku Republike Hrvatske.


Radna struktura prema kontingentima 
ukazuje na slijedeću distribuciju. Predradni kontingent (0-14 godina) ukupno ima 1.531 stanovnika.


Radni kontingent su muškarci od 15-64 i žene od 15-59 godina. Iznosi ukupno 6.145 stanovnika ili 65,6 % od ukupnog broja stanovnika, od čega žena ima 2.946, a muškaraca 3.199.


Postaktivno stanovništvo je distribuirano kako slijedi: sa 60 i više godina ima 1.934 stanovnika, muškaraca sa 65 i više godina ima 504 , a žena sa 60 i više godina 1.163.


Prosječna starost stanovništva Grada Zaboka iznosi 39,2 godine, a indeks starenja iznosi 89,8.


Što se tiče zaposlenosti treba konstatirati da je ukupan broj zaposlenih u 2001. godini iznosio 3.457 od čega je bilo 1.824 muškaraca i 1.633 žena.


Distribucija zaposlenih po granama djelatnosti govori da u poljoprivredi ima 36 zaposlenih; prerađivačkoj industriji 903; opskrbi električnom energijom, plinom i vodom 152; građevinarstvu 299; trgovina na malo i veliko 425; hoteli i restorani 181; prijevoz, skladištenje i promet 197; posredovanje, nekretnine i iznajmljivanje 139; javna uprava 277; obrazovanje 216; zdravstvo i socijalna skrb 322; ostale društvene i socijalne usluge 58; na radu u inozemstvu 100 i nepoznato 29.


Iz navedenog slijedi da je zaposleno 56,25 % radnog kontingenta, što pokazuje da Grad Zabok još uvijek ne zapošljava značajniji dio svog radnog kontingenta i da je nužno raditi na stvaranju uvjeta za daljnji razvoj gospodarstva, kako bi nezaposleni dio radnog kontingenta našao svoju egzistenciju.


U pogledu migracije
 stanovništva, valja naznačiti da je 4.995 stanovnika rođeno u mjestu u kojem i prebiva, doseljenici su najvećim dijelom iz drugog naselja istog Grada, njih 1.122, ili naselja u KZŽ van Grada Zaboka njih 2.072, iz gradova i općina izvan KZŽ doseljen je 891 stanovnik, a iz inozemstva je doseljeno 252 stanovnika. Podaci su nepoznati za 33 stanovnika.


U pogledu dnevne migracije 
podaci govore da ukupan broj dnevnih migranata na području Grada Zaboka iznosi 3.219. Od tih migranata, 2.286 je radnika. Od njih 1.082 radi u drugom naselju Grada Zaboka, 668 u drugoj općini Krapinsko - zagorske županije i 533 radi u drugoj Županiji. Od dnevnih migranata učenika je 772, od čega 488 ide u osnovnu školu, 284 u srednju školu. U dnevne migrante ubrajaju se još i 161 student. Podaci su nepoznati za 3 stanovnika.


U pogledu kućanstava 
prema popisu iz 2001. godine, njihov broj po pojedinim naseljima bio je kako je naznačeno u tablici.

KUĆANSTVA PO NASELJIMA 
U GRADU ZABOKU U 2001. GODINI

Naselje

Kućanstva

Bračak

16

Bregi Zabočki

69

Dubrava Zabočka

182

Grabrovec

202

Grdenci

149

Gubaševo

88

Hum Zabočki

137

Jakuševec Zabočki

106

Lug Zabočki

165

Martinišće

96

Pavlovec Zabočki

193

Prosenik Gubaševski

63

Prosenik Začretski

61

Repovec

100

Špičkovina

254

Tisanić Jarek

101

Zabok

950

Ukupno

2.931


Što se tiče distribucije broja članova po podacima za 2001. godinu pokazuje se da sa jednim članom ima 472 kućanstava, 2 člana 605, 3 člana 578, 4 člana 664, sa 5 članova 315, sa 6 članova je 180 kućanstava, sedmero članova 50 sa 8 ima 23 kućanstvo i sa 9 i više 44 kućanstvo.


Podaci ukazuju da u gradu Zaboku su nazočna kućanstva sa relativno malim brojem članova budući da sa jednim članom ima čak 16,1%, sa 2 člana 20,6%, 3 člana 19,7% i 4


člana 22,6%, što čini 79 % od ukupnog broja kućanstava, a samo kućanstva sa 1 odnosno 2 člana ukupno ima 36,7%, što je izrazito visok postotak.


Ovo upućuje na potrebu stvaranja programa poticanja stvaranja novih domaćinstava, pa i stvaranja uvjeta za privlačenje stanovništva i iz drugih područja.


Izvor: Željko Lončar, Statistički godišnjak Grada Zaboka 2008. (2009.) i Projekt organizacije i

djelovanja poduzetničkog inkubatora Grada Zaboka (2009.)

REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA 2021. GODINE

Knjiga1
02. svibnja 2022. 8,63 KB

Detaljnije na linku https://popis2021.hr/

Izvor: Državni zavod za statistiku.

  • Ispiši: