UPRAVNI ODJELI GRADSKE UPRAVE

ODJELI GRADSKE UPRAVE

1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe                                                                                                                                                                                            4. Upravni odjel za EU fondove i strateške projekte. 


RADNO VRIJEME
Dnevno radno vrijeme od 7.00 do 15.00 sati.
Uredovno radno vrijeme sa strankama određuje se svakog radnog dana, u vremenu trajanja dnevnog radnog vremena.

URED GRADA

Ured Grada obavlja sljedeće poslove:
- pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i gradskog vijeća te njihovih radnih tijela,
- imovinsko-pravne poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada,
- poslove u svezi sa zastupanjem Grada pred pravosudnim i drugim tijelima,
- poslove u svezi s radnim odnosima službenika u upravnim tijelima Grada,
- poslove u svezi s osnivanjem, statusnim promjenama i prestankom gradskih trgovačkih društava i ustanova, izdavanjem suglasnosti na njihove akte i imenovanjem osoba u njihova upravljačka tijela,
- poslove uredskog i arhivskog poslovanja Grada,
- poslove promocije Grada i poslove odnosa s javnošću te povezivanja s javnošću putem internet stranice Grada i drugih oblika javnog informiranja građana,
- poslove razvoja civilnog društva,
- poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,
- poslove uspostavljanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave,
- stručno-administrativne poslove sazivanja i održavanja sjednica gradskog vijeća,
- stručno-administrativne poslove za potrebe mjesnih odbora,
- poslove oko dodjele javnih priznanja Grada i uporabe grba i zastave Grada,
- poslove oko provođenja izbora i referenduma,
- poslove pripreme nacrta statuta, poslovnika i drugih akata iz svog djelokruga rada.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Upravni odjel za financije obavlja sljedeće poslove:
- poslove izrade proračuna i pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna,
- poslove planiranja i praćenja likvidnosti te kontrole izvršavanja proračuna,
- poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, grobne naknade, troškova priključenja na infrastrukturu i ostalih prihoda Grada,
- poslove praćenja stanja i predlaganja mjera u području naplate prihoda te upravljanja prihodima i rashodima,
- financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola naloga za plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja),
- računovodstveno-knjigovodstvene poslove (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih i konsolidiranih financijskih izvještaja),
- poslove praćenja rada gradskih trgovačkih društava i ustanova u području financija,
- nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava,
- poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te gradskih trgovačkih društava i ustanova,
- poslove u svezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora,
- poslove vođenja knjigovodstvenih popisa i poslove osiguranja gradske imovine,
- poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
I JAVNE POTREBE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe obavlja sljedeće poslove:
- poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika, održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog otpada, tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta) i izrade programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva,
- poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture),
- poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove izdavanja posebnih uvjeta gradnje,
- poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma),
- poslove razvoja gospodarske zone Grada,
- poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture te poslove oko prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza,
- poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada,
- poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija,
- poslove komunalnog redarstva i poslove prometnog redarstva,
- poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu,
- poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija,
- poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima,
- poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad,
- poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa,
- poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada,
- poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača,
- poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.


UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2009_28.pdf#page=19

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=9

 

Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2010_22.pdf#page=44

Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2010_27.pdf#page=13

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ZA UPRAVNA TIJELA GRADA ZABOKA

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_3.pdf#page=5

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu za Upravna tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_32.pdf#page=3

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ZA UPRAVNA TIJELA GRADA ZABOKA (PROČIŠĆENI TEKST)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_37.pdf#page=50

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu za Upravna tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_18.pdf#page=2

 


Upravni odjel za financije Grada Zaboka raspolaže sljedećim bazama osobnih podataka:
Baza osobnih podataka obveznika komunalne naknade,
Baza osobnih podataka obveznika poreza na tvrtku,
Baza osobnih podataka obveznika poreza na kuće za odmor,
Baza osobnih podataka obveznika poreza na korištenje javnih površina,
Baza obveznika otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
Baza osobnih podataka zakupaca poslovnog prostora,
Baza osobnih podataka korisnika zakupa zemljišta,
Baza osobnih podataka korisnika grobnih mjesta.

[slika1]

  • Ispiši: