Strategija razvoja – plan razvoja

Strategiju razvoja Grada Zaboka za 2014.-2020.

Razvojna Strategija predstavlja osnovni strateško planski dokument koji pretpostavlja povezivanje svih strateških aktivnosti sa proračunskim planiranjem (možete preuzeti u prilogu).

U Gradu Zaboku od 2014. godine na snazi je Lokalna razvojna strategija Grada Zaboka za razdoblje 2014.-2020. godine. Tada jedinice lokalne samouprave nisu bile u obvezi izrade takvog strateškog dokumenta, međutim, isti je izrađen kao polazišni okvir planiranja i razvoja i obzirom su mnogi natječaji za financiranja projekata uvjetovali posjedovanje takvog dokumenta.

Krajem 2017. godine donesen je prvi puta Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17.). Istim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja.

Srednjoročni akt strateškog planiranja jest i plan razvoja jedinice lokalne samouprave, koji donosi gradsko vijeće nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća.

Zakonom su utvrđeni rokovi – Vlada RH trebala je uputiti prijedlog Nacionalne razvojne strategije Saboru do 2030. godine do 1. ožujka 2020. godine, a Nacionalni plan razvoja treba donijeti do 31. prosinca 2020. godine.

Obzirom plan razvoja grada mora biti usklađen s strateškim dokumentima višeg reda, koji još nisu doneseni, samo donošenje plana razvoja ovisit će o tim faktorima. 

Obvezan sadržaj plana razvoja grada određen je Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 89/2018.):

a) srednjoročna vizija razvoja, usklađena s relevantnim dugoročnim aktima strateškog planiranja

b) opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala

c) opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju

d) posebni ciljevi

e) popis ključnih pokazatelja ishoda (iz biblioteke pokazatelja) i ciljanih vrijednosti pokazatelja

f) terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja s naznačenim ključnim koracima i rokovima u provedbi

g) indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja

h) usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja i

i) okvir za praćenje i vrednovanje.

Člankom 38. stavkom 5. Zakona o strateškom planiranju određeno je da gradonačelnik podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade Plana razvoja grada Gradskom vijeću.      

Kako bi se pravovremeno krenulo s postupkom izrade Plana razvoja Grada Zaboka Gradsko vijeće Grada Zaboka na 33. sjednici od 6. svibnja 2020. donijelo je 

Odluku o početku postupka izrade Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021.-2027.

 Nakon izrade nacrta prijedloga Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021.-2027. u skladu sa procedurama propisanima zakonima i provedbenim propisima (uredba, priručnik) te nakon ispunjenja ostalih preduvjeta (usklađenost s višim aktima), Plan razvoja uputit će se na donošenje gradskom vijeću.

Priloženi dokumenti

Skip to content