Novosti

Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola za šk.g. 2010/11.

1.Grad Zabok će subvencionirati prijevoz učenika srednjih škola za školsku godinu 2010/11, a koji imaju prebivalište na području grada Zaboka i koriste javni prijevoz za odlazak u školu.
2.Odobrava se subvencioniranje mjesečnih i polumjesečnih pretplatnih karata za javni prijevoz učenika srednjih škola u visini 25% cijene pretplatne karte, počevši od 1. listopada 2010. godine pa do kraja školske godine 2010/11. godine, što uključuje i učeničku praksu.
3.Da bi ostvario pravo na subvencioniranje prijevoza, učenik podnosi prijevozniku potvrdu škole o upisanom razredu i dokaz o prebivalištu.
4.Međusobna prava i obveze između prijevoznika i Grada Zaboka uredit će se odgovarajućim ugovorima pod uvjetom da će cijena mjesečne karte za školsku godinu 2010/2011. za autobusni prijevoz biti izražena jedinstveno kao jedna zona u iznosu od 460,00 kuna, a za prijevoz vlakom primjenjuje se željeznička tarifa.
5.Sredstva potrebna za subvencioniranje prijevoza iz ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Grada Zaboka sa stavke za sufinanciranje troškova prijevoza učenika, po ispostavljenim računima od strane prijevoznika.

Gradonačelnik

<_st13a_personname><_st13a_personname>Ivan Hanžek, oec

Skip to content