Novosti

Tko je dužan plaćati ‘slivne vode’?

Naši se novci koriste za provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, gradnju građevina za odvodnju, za kupnju i izvlaštenje nekretnina u korist javnoga vodnog dobra

Za što se plaćaju slivne vode, kad su nam kanali zatrpani, kad nam njive poplavljuju…? A, uplatnice nam redovito šalju, potužili su nam se žitelji Krapinsko – zagorske županije, većinom poljoprivrednici. Objašnjenje smo potražili u Hrvatskim vodama koje su nam na samom početku pojasnile da je termin slivne vode napušten Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 2005.. No, ljudi i dalje kolokvijalno takve uplatnice zovu računi za slivne vode.

Obveza plaćanja

– Naknada za uređenje voda plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište. Također, naknada za uređenje voda ne plaća se na površinu zemljišta pod građevinama i privremenim objektima, ako se na te građevine i privremene objekte plaća naknada za uređenje voda. Obveznik naknade za uređenje voda je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine. Drugi zakoniti posjednik nekretnine je najmoprimac, zakupnik, plodouživatelj, nositelj prava građenja, koncesionar, imatelj drugih prava nad nekretninom koja mu omogućuju zakonit posjed i korištenje nekretnine te tijela i pravne osobe koje prema posebnim propisima imaju pravo upravljanja, gospodarenja ili korištenja nekretnine. Osnovica za obračun naknade za uređenje voda četvorni je metar (m²) predmetne nekretnine – odgovorili su iz Hrvatskih voda.

Trideset kuna po kvadratnom metru mjesečno

Ono što najviše zanima platiše je odgovor za što se ta naknada uplaćuje. U Hrvatskim vodama ističu da se prihod od naknade za uređenje voda koristi za provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode i podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra. Visina naknade određena je Uredbom o visini naknade za uređenje voda, a najučestalija je visina naknade na stambeni prostor koja iznosi 0,30kn/m2/mjesečno. Ako ste pak mislili da se može osloboditi plaćanja slivne naknade, odnosno naknade za uređenje voda, krivo ste mislili. Nema oslobađanja od plaćanja. Zakonom je definirano da županije, gradovi i općine mogu, radi zaštite određenih socijalno ugroženih i drugih kategorija obveznika, preuzeti njihov dug ili preuzeti ispunjenje njihovoga duga s osnove naknade za uređenje voda. Neki spominju zastaru duga. Pravo na pokretanje postupka naplate naknade, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za tri godine, računajući od dana kada je zastara počela teći (nakon isteka godine u kojoj je naknada utvrđena).

Mirjana Bašak
HRVATSKO ZAGORJE

INFOBOXNaknada za uređenje voda na području VGI za mali sliv Krapina-Sutla, odnosno Krapinsko-zagorsku županiju uvedena je u 29 jedinica lokalne samouprave.
Obračun i naplatu naknade za uređenje voda, temeljem podataka o obračunu komunalne naknade JLS, Služba naplate VGI-a radi za područje 28 JLS i to Bedekovčine, Budinščine, Desinića, Donje Stubice, Gornje Stubice, Hraščine, Huma na Sutli, Klanjca, Konjščine, Krapinskih Toplica, Kraljevca na Sutli, Kumrovca, Lobora, Mača, Marije Bistrice, Novog Golubovca, Oroslavja, Petrovskog, Pregrade, Radoboja, Stubičkih Toplica, Svetog Križa Začretja, Tuhlja, Velikog Trgovišća, Zaboka, Zagorskih Sela, Zlatara i Zlatar Bistrice.
Grad Krapina je jedina jedinica lokalne samouprave koja sama obračunava naknadu za uređenje voda na području VGI-a. VGI ima ukupno na području nabrojenih JLS 37 755 aktivnih obveznika, od toga 2710 za poslovni prostor i 35 045 obveznika stambenog prostora.

L

poslovni objekti:
Razrez za 2014.
8.976.953,99 kn
Naplaćeno u 2014.
8.143835,78 kn
Stambeni objekti:

razrez za 2014.
6.952.062,25 kn
Naplaćeno u 2014.
6.666.605,70 kn

ukupno stambeni i poslovni:
Razrez za 2014.
15.929.016,24 kn
Naplaćeno u 2014.
14.810.441,48 kn

L

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content