Novosti

U ponedjeljak, 27. 4. počinje s radom Gradska knjižnica i Gradska galeriji Grada Zaboka u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Zabok

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 810-01/20-01/005

URBROJ: 2197/01-03/1-20-78

Zabok, 24. travanj 2020.

PREDMET: Epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-COV-2

postupanje po mjerama za pokretanje gospodarstva od 27.4.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 24. travnja 2020. godine donio je sljedeću

O D L U K U

o II. izmjeni Odluke KLASA:810-01/20-01/005 URBROJ:2197/01-03/1-20-29 od 26. ožujka 2020.

I. Odluka KLASA:810-01/20-01/005 URBROJ:2197/01-03/1-20-29 od 26. ožujka 2020. godine mijenja se na način da se omogućuje rad od 27. travnja 2020. godine, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka nadležnih tijela, sljedećim subjektima:

Gradskoj knjižnici Ksavera Šandora Gjalskog

Gradskoj galeriji Grada Zaboka u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Zabok.

II. Sve ostale odredbe Odluke ostaju na snazi nepromijenjene (osim roka za dostavu dokumentacije za komunalnu naknadu koji je određen do 5. svibnja 2020.)

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na www.zabok.hr i putem lokalnih medija.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content