Novosti

U pripremi nova razvojna strategija Grada Zaboka

Sama izrada Plana razvoja Grada Zaboka provodit će se u tri faze koje će obuhvaćati.

Aktualna „Lokalna razvojna strategija Grada Zaboka za razdoblje od 2014. do 2020. godine“ predstavlja temeljni gradski strateški dokument razvoja grada. S obzirom da koncem 2020. godine navedena „Lokalna razvojna strategija Grada Zaboka“ istječe, grad Zabok uviđa potrebu za novim strateško – planskim dokumentom svjestan važnosti strateškog planiranja u odabiru budućih pravaca razvoja grada.

– Kako bi bio u korak s vremenom i novim smjernicama razvoja, potrebno je ponovo utvrditi jasnu viziju i ciljeve koji će usmjeriti plan djelovanja u nadolazećem periodu – rekao nam je Nenad Miletić, Lokalni koordinator izrade akata strateškog planiranja od značaja za Grad Zabok, inače pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, a objasnio nam je što to znači za Grad.

‘Smart City’ koncept

Grad Zabok zainteresiran je za stvaranje koherentnog okvira svojeg razvoja koji će integrirati sve postojeće inicijative i identificirati niz mjera za nadolazeće razdoblje te poslužiti kao temelj Gradu za financiranje i razvoj projekata i inicijativa, a osobito za uključivanje u konzultativne procese u planiranju EU fondova za razdoblje 2021.-2027. i usmjeravanje EU sredstava u vlastite razvojne projekte. Kako bi išao u korak s razvojem manjih gradova u Hrvatskoj i regiji, potrebno je dodatno i specifično razviti i staviti naglasak na važnost “Smart City” koncepta kao horizontalne teme koja će uvelike utjecati na kvalitetu života i oživiti viziju Grada i osigurati ključne provedbene odredbe za njegovu implementaciju. Pritom je važno napomenuti kako se koncept pametnog grada razumijeva široko, uključujući sve elemente tehnološki naprednog, ali i okolišno održivog i društveno uključivog razvoja. Stoga se očekuje da Plan razvoja Grada Zaboka obuhvaća sve elemente razvoja grada, ali i dodatno specificirane mjere koje će biti usmjerene na razvoj digitalnih rješenja za grad i gradsku upravu – rekao je Miletić dodajući kako je će plan razvoja Grada biti usklađen s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te drugih zakona i provedbenih akata koji reguliraju rad jedinica lokalne samouprave, kao i s Nacionalnom razvojnom strategijom i ostalim, sektorskim, strategijama značajnim za rad i razvoj jedinica lokalne samouprave.

Tri faze

Sama izrada Plana razvoja Grada Zaboka provodit će se u tri faze koje će obuhvaćati: pripremu, izradu razvojnog okvira grada (analiza stanja i planiranje razvoja) te akcijski plan razvoja grada (detaljna razrada ključnih mjera i inicijativa te određivanje vremenskog i financijskog okvira). Trenutno je u tijeku pripremna faza u kojoj se vrši analiza postojećih strateških dokumenata, projekata i inicijativa, analiza postojećih pametnih rješenja u gradu te su mapirani ključni dionici sa kojima se provode intervjui i anketni upitnici. Ključni dionici pokrivaju razne segmente djelovanja iz područja obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, kulture, mladi i obitelj, sporta, gospodarstva i turizma, komunalnog razvoja i mobilnosti, zaštite okoliša i prirode te upravljanja – rekao je Miletić dodajući kako je posebno važno u procesu planiranja razvoja grada uključiti građane svih uzrasta, obrazovanja i profesija stoga je provedena i online anketa/upitnik za građane koji je većim dijelom formiran kao SWOT analiza kvalitete života u Zaboku za građane. Online anketu/upitnik ispunilo je ok 400-tinjak građana. – Osnovni cilj participativnog pristupa u izradi Plana razvoja jest učinkovita identifikacija trendova i nužnih mjera te mogućih neusklađenosti u upravljanju gradom u svrhu povećanja kvalitete življenja. Grad Zabok želi do 2027. godine biti “pametniji”, “zeleniji”, “povezaniji” i “inkluzivniji” grad za svoje građane i posjetitelje – naglasio je Miletić.

Utjecaj COVID-19 krize

Kontekst u kojem se Grad Zabok nalazi u procesu planiranja razvoja grada za nadolazeće razdoblje od 7 godina obilježava i COVID-19 kriza koja je ‘zaustavila’ svijet na neko vrijeme i koja će zasigurno na taj isti svijet pa tako i na Grad Zabok ostaviti zamjetan trag u vidu ekonomskih kretanja i društvenih promjena. Osim što se sam proces izrade prilagođava ograničenjima u kojima se radi za vrijeme krize, prilagođavat će se i razmišljanja o razvoju Grada Zaboka koja će u određenoj mjeri biti usmjeravana pritiskom krize i svakodnevnih pokazatelja i odluka povezanih s krizom. Zaključno, vizioniziranje razvoja neće biti ograničavano neizvjesnošću vremena u kojem se događa i dapače da će specifično vrijeme izrade plana u određenoj mjeri doprinijeti razumijevanju uloge koju Grad treba imati za svoje građane.

Izvor:Zagorje.com

Skip to content