Novosti

U tijeku je uređenje kulturno – edukativnog vrta – reGARDEN u Zaboku

Cilj ovog projekta je aktiviranje područja i stvaranje novih sadržaja. Rješenjem se predviđa izvedba nekoliko kvadratnih polja u parteru s različitim sadržajima za aktivnosti na otvorenom. Zahvat u prostoru je javne i društvene namjene. Cijeli se obuhvat planira kao javni park namijenjen isključivo pješačkom prometu. Planira se uređenje pješačkih staza, postavljanje nove urbane opreme i novih rasvjetnih tijela.

Obuhvat je trapezoidnog oblika ukupne površine 2616 m2 . Obuhvat je dužine cca. 127 m u smjeru jugozapad – sjeveroistok dok širina u smjeru jugoistok – sjeverozapad, iznosi od cca. 11 m do cca. 40 m.

Obuhvat uređenja kulturno edukativnog urbanog vrta reGARDEN tangiran je ulicom Ksavera Šandora Gjalskog na sjeveroistoku, Vodovodnom ulicom na jugozapadu i prilazom dr. Franje Tuđmana na jugoistoku. Neposredno u blizini obuhvata se nalazi tvornica Regeneracija i Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću.

Kolni i pješački pristup obuhvatu omogućen je sa jugozapadne strane Vodovodnom ulicom uz koju je smješteno parkiralište. Pješački pristup obuhvatu omogućen je sa sjeveroistočne strane Ulicom Ksavera Šandora Gjalskog, uz koju prolazi i željeznička pruga (Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec). Jugoistočnom stranom obuhvata proteže se pokos kojim prolazi Prilaz dr. Franje Tuđmana čijom neposrednom blizinom prolazi autocesta A2 (Macelj – Krapina – Zagreb).

Na čestici se planira uređenje parternih kvadratnih polja s različitim sadržajima. Parterna polja su nanizana duž obuhvata u smjeru jugozapad – sjeveroistok. Cijelom dužinom obuhvata formirati će se parterna kvadratna polja različitih dimenzija s različitim sadržajima:

polje s tribinom i pozornicom 18 x 18 m, polje edukativne radionice 15 x 15 m, polje voćnjaka 12 x 12 m, polje sa sjedenjem 14 x 14 m, polje za sadnju 10 x 10 m i potencijalna polja za proširenje 8 x 8 m, 7 x 7 m i 6 x 6 m. Ukupna površina svih planiranih polja iznosi 1124 m2.

Planira se niz parternih kvadratnih polja različitih veličina koja određuju različite aktivnosti/sadržaje. Polja na tlu svojevrsna su asocijativna poveznica s dugogodišnjom tradicijom proizvodnje tepiha u tvornici Regeneracija koja se nalazi u neposrednoj blizini. U parterna polja smjestit će se redom: polukružno gledalište kapaciteta oko 90 osoba, preseljene postojeće uokvirene sadnice s dodatkom velikog stola s klupama, presađene voćke formirane u pravilnom rasteru, zona za sjedenje s ukomponiranim kutijama za sadnju, polje za sadnju u gredicama te dvije površine za potencijalni daljnji razvoj.

U skladu s idejom o reciklaži i ekološkoj osvještenosti, polja se planiraju izvesti u rahlim materijalima – crveni malč i sitni šljunak (s plastičnim stabilizatorom na mjestu pozornice) – uokvirenim betonskim rubnjacima. Sva parkovna oprema (tribina, stol, klupe, sjedenje) planira se izvesti komponiranjem modularnih elemenata -europaleta.

Rješenjem se planira presađivanje postojećih zasađenih voćki u polje s pravilnim rasterom kao i premještanje postojećih uokvirenih sadnica. Uz jugoistočni rub obuhvata planira se formirati zona visokog zelenila kao zaštita od buke koja dolazi s državne ceste. Zonu visokog zelenila čini crveni hrast (Querqus rubra) i javor mliječ (Acer platanoides).

U zoni obuhvata predviđa se izgradnja javne rasvjete. Uz sjeverozapadni rub obuhvata predviđa se linijski niz stupova rasvjete visine 6 m na razmaku cca. 18 m koji svjetlo ravnomjerno usmjeravaju prema šetnici i ostalim sadržajima parka. Predviđa se izvedba energetski učinkovite javne rasvjete (LED rasvjete tople boje, 3000 K) te korištenje energetski učinkovitih svjetiljki u cilju izbjegavanja svjetlosnog zagađenja.

Za opskrbu vodom česme predviđa se ugradnja nesmrzavajuće slavine. Kada je vanjska temperatura ispod +2°C slavina se po korištenju sama isprazni na način da automatski ispušta zaostalu vodu iz cijevi u drenažni sloj u zemlji koji nije u zoni smrzavanja.

Glavni projektant, temeljem kojeg je ishođena pravomoćna i izvršna dozvola, izradila je tvrtka MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o., izvođač radova je GRADNJA CESAREC d.o.o., a stručni nadzor nad gradnjom povjeren je tvrtki ARHINATURA d.o.o.

Vrijednost investicije iznosi 640.000,00 kuna.

Pripremio:Danijel Tuđa,inž. građ.

Skip to content