Novosti

UPIS NERAZVRSTANE CESTE U ZEMLJIŠNE KNJIGE – Ulice Augusta Šenoe u Zaboku i Naselje Borovčaki u Zaboku

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 340-01/16-01/07

URBROJ: 2197/01-03/1-16-4

Zabok, 25. studeni 2016.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine) Grad Zabok objavljuje

J A V N I P O Z I V

Grad Zabok izvršio je putem ovlaštenog geodetskog inženjera izmjeru zemljišta na kojima se nalaze sljedeće nerazvrstane ceste:

Ulica Augusta Šenoe u Zaboku i

Naselje Borovčaki u Zaboku

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene, a koje nose oznake kčbr. 6013/1, 6013/2, 6014, 6015, 6016, 6019, 6022, 6023/1, 7284, 7285/1, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292/1, 7292/2, 7293/2, 7293/3, 7293/4, 7293/5, 7295/1, 7295/2, 7295/3, 7295/4, 7296/1, 7296/2, 7296/3, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302/1, 7303, 7305/1, 7305/3, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7312/1, 7312/2, 7313, 7314, 7315/2, 7315/3, 7315/4, 7315/5, 7315/6, 7315/8, 7320/2, 7321, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328/1, 7328/2, 7329, 7331, 7332/1, 7333/1, 7334/1, 7334/2, 7334/3, 7342, sve k.o. Zabok, u dužini od približno 760 metara, da uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta mogu obaviti i zatražiti dodatna obrazloženja dana 5. prosinca 2016. od 14:00 do 16:00 sati i 6. prosinca 2016. od 13:00 do 14:00 sati, u prostorima Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 21.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, internet stranici Grada Zaboka, Radio Zaboku i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content