Novosti

Upravljanje i održavanje Sportske dvorane Zabok- – suglasnost na oslobađanje od obveze plaćanja naknade za udruge

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 620-01/20-01/003

URBROJ: 2197/01-03/1-20-2

Zabok, 27. svibanj 2020.

PREDMET: Upravljanje i održavanje Sportske dvorane Zabok

– suglasnost na oslobađanje od obveze plaćanja naknade za udruge

Na temelju 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15. i 98/19.) i članka 42. stavka 2. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 27. svibnja 2020. godine donio je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Sportskoj zajednici grada Zaboka daje se suglasnost da udruge članice Sportske zajednice grada Zaboka oslobodi obveze plaćanja naknade za korištenje Sportske dvorane Zaboka u 2020. godini.

Suglasnost se daje kao mjera pomoći u okolnostima proglašenja epidemije zarazne bolesti COVID-19.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Skip to content