Upravljanje imovinom grada Zaboka

Strategija upravljanja imovinom Grada Zaboka 2019.-2025.

Strategija upravljanja imovinom strateški je dokument kojim se određuju ciljevi i smjernice upravljanja imovinom grada za određeno vremensko razdoblje.

U 2016. godini Državni ured za reviziju donio je preporuke po obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije u kojima se nalaze i preporuke o potrebi donošenja Strategije upravljanja imovinom i Godišnjih planova upravljanja i raspolaganja imovinom.

Na temelju navedenih preporuka Grad Zabok donio je Godišnje planove upravljanja imovinom-nekretninama za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu te je u skladu s istima na 29. sjednici Gradskog vijeća od 30. listopada 2019. Strategiju upravljanja imovinom Grada Zaboka 2019.-2025.

Po uzoru na Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. (Narodne novine broj 96/19.), a u skladu s člankom 18. stavkom 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 52/18.), Strategija upravljanja imovinom Grada Zaboka donosi se za sedmogodišnje razdoblje 2019.-2025.

Potreba za donošenjem Strategije upravljanja imovinom proizlazi i temeljem propisa iz područje fiskalne odgovornosti – Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 95/19.).

ODLUKA O RASPOLAGANJU, UPRAVLJANJU I STJECANJU NEKRETNINA

Odlukom o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Zaboka  uređuje se nadležnost i postupanje tijela Grada prilikom  upravljanja, raspolaganja i davanja na korištenje nekretnina u vlasništvu Grada te kod stjecanja nekretnina u korist Grada.

Grad Zabok  nekretninama u svom vlasništvu mora upravljati kao dobar domaćin.

Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u daljnjem tekstu: Zakon o vlasništvu) propisana su opća načela korištenja, upravljanja i raspolaganja stvarima u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave

Upravljanje nekretninama podrazumijeva stjecanje nekretnina, raspolaganje nekretninama i ostvarivanje svih drugih vlasničkih prava sukladno propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava. Upravljanje možemo definirati kao sveobuhvatno djelovanje nadležnih tijela usmjereno na učinkovito, efikasno i proaktivno djelovanje, a sa ciljem optimalizacije korisnosti.

GODIŠNJIM PLANOVIMA UPRAVLJANJA IMOVINOM-NEKRETNINAMA GRADA ZABOKA

Određuju se godišnji  kratkoročni ciljevi, smjernice upravljanja i raspolaganja nekretninama te provedbene mjere .

Priloženi dokumenti

Skip to content