Upravni odjel za EU fondove i strateške projekte

Upravni odjel za EU fondove i strateške projekte obavlja sljedeće poslove:

– poslove praćenja natječaja i poziva za prijavu projekata za financiranje iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te obavještavanje zainteresiranih dionika o istima,

– poslove pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje projekata i programa koji se financiraju iz EU fondova i ostalih izvora financiranja,

– poslove prijave, provođenja, izvještavanja o provođenju i praćenja projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora financiranja,

– poslove pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka akata strateškog planiranja,

– suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnom agencijom, pravnim osobama kojih je Grad osnivač ili vlasnik i ostalim upravnim odjelima Grada u području provođenja projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora financiranja te drugih strateških projekata,

– vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada,

– priprema nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Priloženi dokumenti

Skip to content