Upravni odjel za financije

Upravni odjel za financije obavlja sljedeće poslove:

– poslove izrade proračuna i pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna,

– poslove planiranja i praćenja likvidnosti te kontrole izvršavanja proračuna,

– poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza i ostalih gradskih prihoda osim ako je ovom Odlukom drugačije određeno,

– poslove praćenja stanja i predlaganja mjera u području naplate prihoda te upravljanja prihodima i rashodima,

– financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola naloga za plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja),

– računovodstveno-knjigovodstvene poslove (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih i konsolidiranih financijskih izvještaja),

– poslove praćenja rada gradskih trgovačkih društava i ustanova u području financija,

– nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava,

– poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te gradskih trgovačkih društava i ustanova,

– poslove u svezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora,

– poslove vođenja knjigovodstvenih popisa i poslove osiguranja gradske imovine,

– poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Skip to content