Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe obavlja sljedeće poslove:

– poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika, održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog otpada, tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta) i izrade programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva,
– poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
– poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture),
– poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove izdavanja posebnih uvjeta gradnje,
– poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma),
– poslove razvoja gospodarske zone Grada,
– poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture te poslove oko prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza,
– poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada,
– poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija,
– poslove komunalnog redarstva i poslove prometnog redarstva,
– poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu,
– poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija,
– poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima,
– poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad,
– poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa,
– poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada,
– poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača,
– poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Skip to content