Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe obavlja sljedeće poslove:

– poslove vezane uz funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, priprema i provođenje programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture),

– poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture),

– poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove izdavanja posebnih uvjeta gradnje,

– poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma),

– poslove razvoja gospodarske zone Grada,

– poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture te poslove oko prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza,

– poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada,

– poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija,

– poslove komunalnog redarstva i poslove prometnog redarstva,

– poslove utvrđivanja i naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade,

– poslove poljoprivrednog redarstva,

– poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima,

– poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad,

– poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa,

– poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada,

– poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača,

– poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Skip to content