Novosti

Urbanistički plan uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom – IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 350-05/14-01/05

URBROJ: 2197/01-05/5-16-34

Zabok, 27. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 350-05/14-01/05

URBROJ: 2197/01-05/5-16-34

Zabok, 27. travnja 2016.

Urbanistički plan uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

1. Podaci o objavi i trajanju javne rasprave

1.1. Mjesto održavanja javne rasprave

Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Grada Zaboka, Zivtov trg 10.

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana

Javni uvid u prijedlog plana održan je od 10.03.2016. do 08.04.2016.

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja

Javno izlaganje prijedloga plana održano je 17.03.2016. u 11h u vijećnici grada Zaboka, Zivtov trg 10.

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana

Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 08.04.2016.

2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti

Posebne obavijesti o javnoj raspravi sa pozivom na javno izlaganje prijedloga plana poslane su 25.02.2016. slijedećim javnopravnim tijelima:

 1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Urbanistička inspekcija, Vinogradska ulica 25, Zagreb
 2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, Krpina
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
 4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredu i prehrambenu industriju, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 5. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, Zagreb
 6. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Republike Austrije 20, Zagreb
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, VGI Krapina – Sutla, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
 8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
 9. Ministarstvo obrane, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
 10. MUP – Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Odjel zajedničkih upravnih poslova
 11. Krapinsko-zagorska županija, Zavod za prostorno uređenje, Magistratska 1, Krapina
 12. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zabok, Kumrovečka 6, Zabok
 13. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina
 14. “HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra – Zabok, M. Gupca 57, Zabok
 15. „Zagorski vodovod“ d.o.o., K.Š. Đalskog 1, Zabok
 16. “Zagorski metalac“ d.o.o., Celine 2, Zabok
 17. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, Zagreb
 18. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija 1 – Sjever, Optujska 82, Varaždin
 19. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina
 20. HEP prijenos, Odjel za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 21. Hrvatske šume, Lj. F. Vukotinovića 2, Zagreb
 22. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV, Zageb
 23. Mjesni odbor 3, Zabok

3. Zahtjevi javnopravnih tijela

Temeljem obavijesti o izradi plana od 29.05.2014. zahtjeve za izradu Plana dostavili su:

 1. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije dopisom od 03.06.2014.
 2. MUP – Policijska uprava Krapinsko-zagorska dopisom od 05.06.2014.
 3. HEP- ODS DP Elektra – Zabok dopisom od 09.06.2014.
 4. Zagorski vodovod dopisom od 09.06.2014.
 5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dopisom od 09.06.2014.
 6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dopisom od 09.06.2014.
 7. Hrvatske šume dopisom od 09.06.2014.
 8. Ministarstvo obrane dopisom od 18.06.2014.

Zahtjevi javnopravnih tijela priloženi su izvješću o javnoj raspravi.

Sukladno stavku 1. članka 101. ZPU javnopravno tijelo koje je dalo zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva. Javnopravnim tijelima navedenima u točki 2. ovog izvješća 25.02.106. upućena je obavijest o javnoj raspravi.

U toku javne rasprave od pozvanih javnopravna tijela mišljenje su dostavili:

1.Ministarstvo obrane dopisom od 29.02.2016. kojim se potvrđuje da na prijedlog plana nemaju primjedbi

2.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dopisom od 14.03.2016. kojim se potvrđuje da na prijedlog plana nemaju primjedbi

3.Hrvatske šume dopisom od 06.04.2016. kojim se potvrđuje da na prijedlog plana nemaju primjedbi

Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana a nisu dala mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, suglasna s prijedogom plana.

4. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se oko groblja planira kolno pješačka staza povezana sa prometnom mrežom šireg područja koja će omogućiti pristup do poljoprivrednih površina koje se nalaze uz groblje.

Primjedba je prihvaćena

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se za pristup groblju planira još jedna prometnica te da se na taj način omogući jednosmjerni tok prometa, jedna cesta za prilaz do groblja, druga za odlazak s groblja.

Primjedba je prihvaćena

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se sa sjeverne i istočne strane groblja obavezno posade čempresi kao vizualna barijera te da se čitavo groblje ogradi žičanom ogradom.

Primjedba je prihvaćena

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se na groblju planira mjesto za gradnju središnjeg križa ili kapelice.

Primjedba je prihvaćena

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se površina u sjevernom dijelu plana na kojoj se nalazi postojeća šuma planira za uređenje grobnih polja umjesto da se na njoj zadrži šuma.

Primjedba je prihvaćena

5. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni

U javnoj raspravi nije bilo očitovanja, prijedloga i primjedbi koje nisu prihvaćene.

6. Popis sudionika u javnoj raspravi čija čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom.

U javnoj raspravi nije bilo sudionika čija očitovanja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrana iz razloga propisanih Zakonom.

izvješće o javnoj raspravi izradili

za nositelja izrade:

za stručnog izrađivača:

___________________________

Branko Juhar

___________________________

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

1. Podaci o objavi i trajanju javne rasprave

1.1. Mjesto održavanja javne rasprave

Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Grada Zaboka, Zivtov trg 10.

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana

Javni uvid u prijedlog plana održan je od 10.03.2016. do 08.04.2016.

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja

Javno izlaganje prijedloga plana održano je 17.03.2016. u 11h u vijećnici grada Zaboka, Zivtov trg 10.

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana

Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 08.04.2016.

2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti

Posebne obavijesti o javnoj raspravi sa pozivom na javno izlaganje prijedloga plana poslane su 25.02.2016. slijedećim javnopravnim tijelima:

 1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Urbanistička inspekcija, Vinogradska ulica 25, Zagreb
 2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, Krpina
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
 4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredu i prehrambenu industriju, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 5. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, Zagreb
 6. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Republike Austrije 20, Zagreb
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, VGI Krapina – Sutla, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
 8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
 9. Ministarstvo obrane, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb
 10. MUP – Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Odjel zajedničkih upravnih poslova
 11. Krapinsko-zagorska županija, Zavod za prostorno uređenje, Magistratska 1, Krapina
 12. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zabok, Kumrovečka 6, Zabok
 13. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina
 14. “HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra – Zabok, M. Gupca 57, Zabok
 15. „Zagorski vodovod“ d.o.o., K.Š. Đalskog 1, Zabok
 16. “Zagorski metalac“ d.o.o., Celine 2, Zabok
 17. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, Zagreb
 18. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija 1 – Sjever, Optujska 82, Varaždin
 19. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina
 20. HEP prijenos, Odjel za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 21. Hrvatske šume, Lj. F. Vukotinovića 2, Zagreb
 22. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV, Zageb
 23. Mjesni odbor 3, Zabok

3. Zahtjevi javnopravnih tijela

Temeljem obavijesti o izradi plana od 29.05.2014. zahtjeve za izradu Plana dostavili su:

 1. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije dopisom od 03.06.2014.
 2. MUP – Policijska uprava Krapinsko-zagorska dopisom od 05.06.2014.
 3. HEP- ODS DP Elektra – Zabok dopisom od 09.06.2014.
 4. Zagorski vodovod dopisom od 09.06.2014.
 5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dopisom od 09.06.2014.
 6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dopisom od 09.06.2014.
 7. Hrvatske šume dopisom od 09.06.2014.
 8. Ministarstvo obrane dopisom od 18.06.2014.

Zahtjevi javnopravnih tijela priloženi su izvješću o javnoj raspravi.

Sukladno stavku 1. članka 101. ZPU javnopravno tijelo koje je dalo zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva. Javnopravnim tijelima navedenima u točki 2. ovog izvješća 25.02.106. upućena je obavijest o javnoj raspravi.

U toku javne rasprave od pozvanih javnopravna tijela mišljenje su dostavili:

1.Ministarstvo obrane dopisom od 29.02.2016. kojim se potvrđuje da na prijedlog plana nemaju primjedbi

2.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dopisom od 14.03.2016. kojim se potvrđuje da na prijedlog plana nemaju primjedbi

3.Hrvatske šume dopisom od 06.04.2016. kojim se potvrđuje da na prijedlog plana nemaju primjedbi

Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana a nisu dala mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, suglasna s prijedogom plana.

4. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se oko groblja planira kolno pješačka staza povezana sa prometnom mrežom šireg područja koja će omogućiti pristup do poljoprivrednih površina koje se nalaze uz groblje.

Primjedba je prihvaćena

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se za pristup groblju planira još jedna prometnica te da se na taj način omogući jednosmjerni tok prometa, jedna cesta za prilaz do groblja, druga za odlazak s groblja.

Primjedba je prihvaćena

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se sa sjeverne i istočne strane groblja obavezno posade čempresi kao vizualna barijera te da se čitavo groblje ogradi žičanom ogradom.

Primjedba je prihvaćena

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se na groblju planira mjesto za gradnju središnjeg križa ili kapelice.

Primjedba je prihvaćena

 1. Mjesni odbor 3, Zabok

Predlaže da se površina u sjevernom dijelu plana na kojoj se nalazi postojeća šuma planira za uređenje grobnih polja umjesto da se na njoj zadrži šuma.

Primjedba je prihvaćena

5. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni

U javnoj raspravi nije bilo očitovanja, prijedloga i primjedbi koje nisu prihvaćene.

6. Popis sudionika u javnoj raspravi čija čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom.

U javnoj raspravi nije bilo sudionika čija očitovanja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrana iz razloga propisanih Zakonom.
izvješće o javnoj raspravi izradili

za nositelja izrade:

za stručnog izrađivača:

___________________________

Branko Juhar

___________________________

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

Download UPU_groblja_u_Jakusevcu_Zabockom___nacrt_konacnog_prijedloga_plana.pdf
Skip to content