Urbanistički planovi

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

KLASA: 350-02/18-01/003

URBROJ: 2140-6-5/8-22-27

Zabok, 09.05.2022.                                                               

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 155/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) i članka 50. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br. 09/13, 16/14, 4/18.5/20, 13/20-pročišćeni tekst i 15/21), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 09.05.2022. godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

          o  Prijedlogu  III.  izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja  CENTAR 3

             – Zabok   

1. Utvrđuje se Prijedlog  III.  izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja CENTAR 3

    – Zabok   za  javnu raspravu.

2. Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 8 dana, od 16.05. do 23.05. 2022. g.

3. Prijedlog će biti izložen u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10

    s mogućnošću javnog uvida i tumačenja svakog radnog  dana u vremenu od 8,00 do 14.00

    sati za trajanja javne rasprave i na mrežnoj stranici  www.zabok.hr

4. Javno izlaganje o Prijedlogu održati će se dana 18.05.2022. g. s početkom u  12,00

    sati, u  gradskoj vijećnici Grada Zaboka , Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

    Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe

    dati će stručni izrađivač Prijedloga:  Marijan Gezi, dipl. ing. arh. 

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

    koji se može dobiti na mjestu javnog uvida ili mrežnih stranica  www.zabok.hr,, a s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe,  potpisom ovlaštene osobe i     pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 23.05.2022. godine na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10,  predajom na urudžbeni zapisnik, putem pošte ili na mail branko@zabok.hr.

6. Objava javne rasprave o Prijedlogu objavit će se preko mrežnih stranica  www.zabok.hrweb stranice Minisatrstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Oglasne ploče Grada Zaboka  te u „Večernjem listu“.

PROČELNIK

Nenad Miletić, dipl.ing.

 Napomena: Vizualizacija prostornog i urbanističkog plana dostupna je putem dodatka webGIS Grada Zaboka – dolje desno na ovoj stranici. Navigacija u dodatku: s lijeve strane izaberite izbornik “Prostorni planovi”, zatim “UPU Centar 3” te zatim odgovarajuće podloge plana klikom na prazni kružić ili kvadratić pokraj naziva podloge (npr. kvadratić ispred naziva  “4. Načini i uvjeti gradnje”). Radi lakšeg snalaženja možete i u izborniku “Administrativno” označiti dodatak “Katastarske čestice”.

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja – „CENTAR 3“ Zabok

UPU Groblja u Jakuševcu Zabočkom

UPU gospodarske zone Zabok 1

UPU 11- zona mješovite namjene „Zabok-sjever“

UPU Centar-3

Skip to content