Ured Grada

Ured Grada obavlja sljedeće poslove:

– pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, gradskog vijeća te njihovih radnih tijela,

– imovinsko-pravne poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada,

– poslove u svezi sa zastupanjem Grada pred pravosudnim i drugim tijelima,

– poslove u svezi s radnim odnosima službenika u upravnim tijelima Grada,

– poslove u svezi s osnivanjem, statusnim promjenama i prestankom gradskih trgovačkih društava i ustanova, izdavanjem suglasnosti na njihove akte i imenovanjem osoba u njihova upravljačka tijela,

– poslove uredskog i arhivskog poslovanja Grada,

– poslove promocije Grada i poslove odnosa s javnošću te povezivanja s javnošću putem internet stranice Grada i drugih oblika javnog informiranja građana, 

– poslove razvoja civilnog društva,

– poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,

– poslove uspostavljanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave,

– stručno-administrativne poslove sazivanja i održavanja sjednica gradskog vijeća,

– stručno-administrativne poslove za potrebe mjesnih odbora,

– poslove oko dodjele javnih priznanja Grada i uporabe grba i zastave Grada,

– poslove oko provođenja izbora i referenduma,

– poslove pripreme nacrta statuta, poslovnika i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Skip to content