Zatvorena savjetovanja

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Grada Zaboka

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije zelene urbane obnove Grada Zaboka

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću

U postupku donošenja Odluke o javnim priznanjima Grada Zaboka

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću

U postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Zaboka za  2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA.

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zaboka – SECAP

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE

ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA ZA UPRAVLJANJE GROBLJEM

JAVNI POZIV 

za savjetovanje s javnošću u postupku donošeja Plana održive mobilnosti Grada Zaboka 

JAVNI POZIV 

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana razvoja Grada Zaboka 2021. – 2027. 

JAVNI POZIV  

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IMENIMA ULICA I TRGOVA U ZABOKU

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

Odluke o pomoći za novorođeno dijete

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA

             I. Poziva se javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Zaboka.

            Nacrt Kodeksa objavljuje se u prilogu ovom pozivu.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 155/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) i članka 50. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br. 09/13, 16/14, 4/18.5/20, 13/20-pročišćeni tekst i 15/21), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 09.05.2022. godine, objavljuje:

 JAVNU RASPRAVU

  o  Prijedlogu  III.  izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja  CENTAR 3

             – Zabok   

1. Utvrđuje se Prijedlog  III.  izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja CENTAR 3

    – Zabok   za  javnu raspravu.

2. Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 8 dana, od 16.05. do 23.05. 2022. g.

3. Prijedlog će biti izložen u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10

    s mogućnošću javnog uvida i tumačenja svakog radnog  dana u vremenu od 8,00 do 14.00

    sati za trajanja javne rasprave i na mrežnoj stranici  www.zabok.hr

4. Javno izlaganje o Prijedlogu održati će se dana 18.05.2022. g. s početkom u  12,00

    sati, u  gradskoj vijećnici Grada Zaboka , Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

    Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe

    dati će stručni izrađivač Prijedloga:  Marijan Gezi, dipl. ing. arh. 

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

    koji se može dobiti na mjestu javnog uvida ili mrežnih stranica  www.zabok.hr,, a s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe,  potpisom ovlaštene osobe i     pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 23.05.2022. godine na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10,  predajom na urudžbeni zapisnik, putem pošte ili na mail branko@zabok.hr.

6. Objava javne rasprave o Prijedlogu objavit će se preko mrežnih stranica  www.zabok.hrweb stranice Minisatrstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Oglasne ploče Grada Zaboka  te u „Večernjem listu“.

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Zabok

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) u projektnom području Zabok.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sljedeću jedinicu lokalne samouprave: Grad Zabok.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Zabok u svrhu pribavljanja mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 5.5.2022. godine

Datum zatvaranja rasprave: 6.6.2022. godine

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi na adresu elektroničke pošte prsi.zabok@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Zabok, Zivtov trg 10, 49210 Zabok (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Zabok) zaključno do ponedjeljka 6.6.2022. godine do 15:00 sati.

Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Grada Zaboka na: https://www.zabok.hr/stranica/otvorena-savjetovanja

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Grada Zaboka.

Grad Zabok ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Zaboka i za njih je odgovoran autor.

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU GRADA ZABOKA

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zaboka

              Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zaboka.

Odluka o načinu pružanja javne usluge – nacrt

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2022. godinu

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o  izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA

 Savjetovanje će trajati  30 dana – od 23. travnja 2021. do 22. svibnja 2021.

 Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

Savjetovanje u postupku donošenja vanjskog plana zaštite i spašavanja – Tifon

Javni poziv za savjetovanje u postupku donošenja  vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera Tifon d.o.o.

http://www.kzz.hr/savjetovanje/savjet-donosenje-vanjskog-plana-zastite-i-spasavanja

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA ZA UPRAVLJANJE GROBLJEM

Ovim putem poziva se zainteresiranu javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju vlastitog pogona za upravljanje grobljem.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok 49210, ZIVTOV trg 10.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o groblju

Ovim putem poziva se zainteresiranu javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o groblju.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10.

Savjetovanje će trajati 30 dana – od 11. siječnja 2021. do 9. veljače 2021.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

            Ovim putem poziva se zainteresiranu javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Obrazloženje uz nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka daje se u prilogu i čini sastavni dio ovog poziva.   Savjetovanje će trajati od 15.2.2019. do 20.2.2019. Savjetovanje će se održati u skraćenom roku, obzirom na hitnost poduzimanja drugih radnji vezanih uz omogućavanje istovremenog održavanja izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i izbora članova vijeća mjesnih odbora te datum održavanja nadolazeće prve sljedeće sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr. _____________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Ovim putem poziva se zainteresiranu javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10 Obrazloženje uz nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora daje se u prilogu i čini sastavni dio ovog poziva. Savjetovanje će trajati od 4.2.2019. do 5.3.2019. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

_________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 

  Dana 01. siječnja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18 – u daljnjem tekstu: Zakon). Istim je propisana obveza jedinicama lokalne samouprave donošenje odluke kojom će se utvrditi visina paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu. Odluku o visini paušalnog poreza za 2019. godinu jedinice su dužne donijeti do 31. siječnja 2019. godine, a u protivnom će se primjenjivati iznos paušalnog poreza od 750,00 kuna po smještajnoj jedinici. S obzirom na kratkoću vremena za donošenje Odluke, ovo javno savjetovanje otvoreno je do 14. siječnja 2019. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili poštom na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

___________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o komunalnom doprinosu           

4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG.Temeljem ZKG-a Grad Zabok ima obvezu donijeti novu odluku o komunalnom doprinosu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ZKG-a odnosno do 4. veljače 2019. godine. Slijedom iznijetog pripremljen je nacrt odluke o komunalnom doprinosu, temeljem članka 78. ZKG-a. Obrazloženje uz nacrt odluke o komunalnom doprinosu daje se uz ovaj Javni poziv. Ovim putem poziva se zainteresiranu javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati od 16. prosinca 2018. do 14. siječnja 2019.  Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr. Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga možete preuzeti u nastavku

__________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o  izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o NACRTU ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2019. GODINU. Savjetovanje će trajati od 28. studenoga 2018. godine do 11. prosinca 2018. godine. Mišljenja, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2019. godinu, te projekcija za 2020. i 2021. godinu

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o NACRTU ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA 2019. GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. GODINU. Savjetovanje će trajati od 27. studenoga 2018. godine do 11. prosinca 2018. godine. Mišljenja, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka

              4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG. Temeljem ZKG-a Grad Zabok ima obvezu odlukom odrediti komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti. Slijedom iznijetog, pripremljen je nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka, temeljem članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. ZKG-a. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge na nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka. Svoje prijedloge možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu. Svi u roku pristigli prijedlozi će se razmotriti. Obrazloženje uz nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka daje se uz ovaj Javni poziv. Savjetovanje će trajati od do 22.10.2018. godine do 21.11.2018. godine. Po isteku roka savjetovanja izradit će se izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga. Izvješće će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

_____________________________________________________________________________________________________________

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o komunalnoj naknadi

 

  4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG. Temeljem ZKG-a Grad Zabok ima obvezu donijeti novu odluku o komunalnoj naknadi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ZKG-a odnosno do 4. veljače 2019. godine. Slijedom iznijetog pripremljen je nacrt odluke o komunalnoj naknadi, temeljem članka 95. stavka 1. ZKG-a. Obrazloženje uz nacrt odluke o komunalnoj naknadi daje se uz ovaj Javni poziv.Ovim putem poziva se zainteresiranu javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati od 22. listopada 2018. do 20. studenog 2018. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

______________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG. Temeljem ZKG-a Grad Zabok ima obvezu donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade, obzirom se važeća Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 17/01.) od 1. siječnja 2019. godine više neće moći primjenjivati. Slijedom iznijetog, pripremljen je nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, temeljem članka 98. stavka 1. i članka 129. stavka 2. ZKG-a. Obrazloženje uz nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade daje se uz ovaj Javni poziv. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati od 18. listopada 2018. do 16. studenog 2018. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

________________________________________________________________________________________________________

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

  NAZIV NACRTA AKTA/DOKUMENTA: ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA OBRAZLOŽENJE AKTA/DOKUMENTA S CILJEVIMA DONOŠENJA I RAZLOZIMA KOJI SE ŽELE POSTIĆI, S POJAŠNJENJEM KLJUČNIH PITANJA: Člankom 49. stavkom 4. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17.) propisana je nadležnost jedinice lokalne samouprave da propiše način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa. Člankom 51. stavkom 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17.) propisana je nadležnost jedinice lokalne samouprave da propiše uvjete i način držanja kućnih ljubimaca. Jedinica lokalne samouprave može urediti uvjete držanja životinja u skladu s njihovim potrebama, zabraniti kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životnija te zabranu držanja pasa stalno vezanima ili u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora. Člankom 62. stavkom 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17.) propisana je nadležnost jedinice lokalne samouprave da odredi način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. U pravilu je to pitanje već uređeno samim Zakonom o zaštiti životinja. Zakon o zaštiti životnija daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da propišu trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja, što Grad Zabok nije propisao u nacrtu predmetne odluke. Slijedom ovih ovlaštenja i nadležnosti, pripremljen je nacrt ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA, kakobi Grad Zabok ispunio svoje zakonske obveze iz Zakona o zaštiti životinja. ROK I NAČIN DOSTAVE KOMENTARA (s kontaktima): Javno savjetovanje otvoreno je od 2.10. 2018. do 31.10.2018. Mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti putem propisanog obrasca na mail gordana@zabok.hr. ______________________________________________________________________________________________________________________________________

ARHIVA

Grad Zabok otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu: Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o NACRTU  ODLUKE O POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE Otvara se savjetovanje o Nacrtu odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada te redovitom godišnjem nadzoru na područja Grada Zaboka Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga preuzmite u nastavku Prijava nepropisno odbačenog otpada Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o STATUTARNOJ ODLUCI O IZMJENI I DOPUNI STATUTA GRADA ZABOKA Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 9. siječnja 2018. godine do 18. siječnja 2018. Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Zaboka Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 11. siječnja 2018. godine do 18. siječnja 2018. godine. Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanja odbačenog otpada na području grada Zaboka Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 11. siječnja 2018. godine do 18. siječnja 2018. godine. Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o izmjenama Odluke o komunalnom redu Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 11. siječnja 2018. godine do 18. siječnja 2018. godine.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

  4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG. Temeljem ZKG-a Grad Zabok ima obvezu donijeti novu odluku o komunalnom redu do 4. kolovoza 2019. godine. Slijedom iznijetog pripremljen je nacrt ODLUKE O KOMUNALNOM REDU, temeljem članka 104. ZKG-a. Obrazloženje uz nacrt Odluke o komunalnom redu daje se uz ovaj Javni poziv. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnom redu. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati od 13. ožujka do 11. travnja 2019.   Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.  

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

  Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18. i 115/18.) propisane su ovlasti jedinica lokalne samouprave u pogledu uređenja i održavanja poljoprivrednih površina. Na temelju navedenog zakona donesen je Pravilnik o agrotehničkim mjerama (Narodne novine br. 22/19.). Obzirom da je potrebno odredbe postojeće Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 8/04. i 28/09.) uskladiti s novim Zakonom i Pravilnikom, izrađen je prijedlog nove Odluke. Obrazloženje uz nacrt Odluke daje se uz ovaj Javni poziv. Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati od 20. ožujka do 18. travnja 2019.   Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ODLUKE O IMENIMA ULICA I TRGOVA U ZABOKU

              Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati od 9. travnja 2019. do 8. svibnja 2019. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2020. godinu

            Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2020. godinu              Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati od 05. prosinca 2019. do 12. prosinca 2019.              Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

_______________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu

              Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu             Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok,  ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati od 05. prosinca 2019. do 12. prosinca 2019.              Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA GRADA ZABOKA

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zaboka. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati  30 dana – od 21. siječnja 2020. do 19. veljače 2020. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr. OBRAZLOŽENJE UZ NACRT STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA GRADA ZABOK             Člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 98/19.) Gradu Zaboku kao jedinici lokalne samouprave utvrđena je obveza usklađenja sa odredbama citiranog Zakona, i to u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2020. Izmjene i dopune navedenog Zakona odnose se na usklađenje sa Zakonom o ustrojstvu državne uprave kojim su županijama povjereni određeni poslovi državne uprave, a nadzor zakonitosti općih akata grada sada obavljaju tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu. Slijedom iznijetog i Statut Grada Zaboka trebalo je uskladiti sa izmjenama Zakona, pa je pripremljen Nacrt Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zaboka.

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Poslovnika o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Poslovnika o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati  30 dana – od 21. siječnja 2020. do 19. veljače 2020. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr. _________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Grada Zaboka

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o porezima Grada Zaboka. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10. Savjetovanje će trajati  15 dana – od 22. travnja 2020. do 06. svibnja 2020.  Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću o nacrtu LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025. Savjetovanje će trajati od 28.rujna do 28. listopada 2020. godine. Dokumentacija za sudjelovanje nalazi se ispod ovog teksta.

PRILOŽENI DOKUMENTI

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.) Grad Zabok proveo je slijedeća savjetovanja:
Skip to content