Novosti

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 16. RUJNA 2014.

1. Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 8. rujna 2014.,

2. Usmena informacija o stanju sigurnosti na području grada Zaboka, a vezano uz vijećnička

pitanja,

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2014.,

4. Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2014.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2014.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2014.

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014.,

6. Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2013.,

7. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.

srpnjado 31. kolovoza 2014.,

8. Prijedlog za prodaju stana u vlasništvu Grada Zaboka,

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Download Poziv_na_12__sj_GV.pdf
Download Polugodisnji_izvjestaj_o_izvrsenju_Proracuna_Grada_Zaboka_za_2014..pdf
Skip to content