Infrastruktura

Infrastruktura

Postojeća infrastruktura u gradu Zaboku te planirani novi projekti doprinose mišljenju da je grad Zabok infrastrukturno središte županije. Kako zbog svog ključnog geoprometnog položaja, tako i zbog potrebe za ulaganjem u razvoj, novi infrastrukturni projekti čine najveći udio u gradskim ulaganjima.

Gradska infrastruktura:

1. Cestovni promet

Područjem Grada Zaboka prolaze četiri državne ceste i to:

autocesta A2; Zagreb – Macelj
D1; G.P. Macelj (granica R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Split
D24; Zabok (D1) – Zlatar Bistrica – D. Konjšćina – Budinšćina – N. Marof – Varaždinske Toplice – Ludbreg (D2)
D205; G.P. Razvor (gr. R. Slovenije) – Kumrovec – Klanjec – Gubaševo (D1)
D507; Valentinovo (D206) – Krapinske Toplice – Gubaševo (D205)
županijske ceste Ž-2160, Ž-2161, Ž-2189, Ž-2193, Ž-2195, Ž-2197
lokalne ceste L-22045, L-22041, L-22040

2. Željeznički promet

·željeznički pravci Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec (R201),

Zabok – Krapina – Đurmanec – D.G.Rogatec (L103)

Zabok – Hum Lug – Gornja Stubica (L202)

3. Telekomunikacijski sustav

Na području grada Zaboka postoji telekomunikacijska infrastruktura u svom osnovnom vidu koji se sastoji od uređaja za komutaciju (centrala), prijenosnog puta (telekomunikacijska mreža) i krajnjih korisnika tj., telefonskih priključaka.

Na području grada Zaboka postoji jedna tranzitna centrala Iz tranzitne telekomunikacijske centrale “izlazi” ukupno devet podzemnih TK kabela, a njihov ukupni kapacitet je 6750 direktnih priključnih točaka. Trenutno je uključeno 3200 pretplatnika, a s obzirom da je broj preostalih izlaznih pari više od jedanput veći od broja ukopčanih PTP-a proizlazi zaključak da je navedeno područje u smislu pružanja svih telekomunikacijskih usluga dugoročno “pokriveno” telekomunikacijskom mrežom.

4. Elektroopskrba

Potrebe za električnom energijom grada Zaboka podmiruju se iz transformatorske stanice TS „Zabok“ koja se napaja električnom energijom preko dalekovoda DV Podsused – Zabok. TS „Zabok“ se može napajati i iz drugih pravaca dalekovoda – preko DV Jertovec – Zabok te preko DV Ivanec – Straža – Zabok. Na području grada trenutno su u funkciji 43 transformatorske stanice od kojih se 8 koristi za potrebe gospodarstva, a 2 za potrebe bolnica.

5. Plinska infrastruktura

Područjem Grada Zaboka prolaze sljedeći magistralni plinovodi:

magistralni plinovod Rogatec-Zabok DN500/50
magistralni plinovod Zabok-Kumrovec DN150/50
magistralni plinovod Zabok-Zaprešić DN500/50
magistralni plinovod Zabok-Oroslavlje DN100/50
magistralni plinovod Zabok-Ludbreg DN500/50

6. Vodno gospodarstvo

Vodno gospodarstvo grada Zaboka obuhvaća vode tekućice – rijeka Krapina, rijeka Krapinica, potok Horvatska, a samo područje dosta je poplavno. Izgrađena je mjesna vodovodna mreža koja u cijelosti pokriva potrebe kućanstava, gospodarstva i društvene infrastrukture. Isto tako ona omogućava i priključenje novim potrošačima iz tih segmenata potrošnje. Značajan je postojeći magistralni cjevovod, koji prolazi dolinom rijeke Krapine. Ostalo su postojeći vodoopskrbni cjevovodi lokalne vodovodne mreže.

U pogledu kanalizacije i odvodnje u naselju Zabok izgrađen je sustav odvodnje s privremenim upustom u rijeku Krapinu.

7. Društvena infrastruktura

-županijska bolnica

-osnovna škola

-srednje škole

-pučko otvoreno učilište

-gradska knjižnica

-fakulteti

-vatrogasni dom – profesionalna javna vatrogasna postrojba

Izvor: Grad Zabok, Analiza potreba i potražnje za prijavljeni projekt poduzetničke infrastrukture (procjena), KLASA: 310-01/09-01/02, URBROJ:2197/01-05/4-09-2

Skip to content