Novosti

35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANE 20. 3. 2017.

Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća 20.03. 2017.

Zapisnik

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=3

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2016.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=38

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=39

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dom umirovljenika Gubaševo

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=45

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar 3“ Zabok

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=51

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=53

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=56

Zaključak Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2016.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2016.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2016.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016.,

– Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za

2016.,

Zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2017.

Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2016. godinu,

Pučko otvoreno učilište Zabok, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2016.

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu za 2016.,

Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2016.,

Plavinka d.o.o., Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2016.,

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zaboka za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2016.,

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Zaboka,

Hrvatska gorska služba spašavanja, pravo građenja na gradskom zemljištu,

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2017.,

Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom u Gradu Zaboku – na znanje

Download Poziv.pdf
Download Zapisnik.pdf
Download Zaklju-ak-Izvje-a-o-izvr-enju.pdf
Download Zaklju-ka-o-dodjeli-priznanja-Grada-Zaboka-u-2017-.pdf
Download Komunalno-Zabok-d-o-o-Izvje-e-o-poslovanju-i-financijski-izvje-taji-za-2016-godinu.pdf
Download Pu-ko-otvoreno-u-ili-te-Zabok-izvje-taj-o-radu-i-financijski-izvje-taji-za-2016-.pdf
Download Gradska-knji-nica-K-Gjalski-izvje-taj-o-radu-za-2016-.pdf
Download Zagorska-javna-vatrogasna-postrojba-izvje-taj-o-radu-i-financijski-izvje-taji-za-2016-.pdf
Download Zaklju-ak-o-usvajanju-godi-njih-izvje-a-Plavinke-za-2016-.pdf
Download Izvje-e-o-stanju-u-prostoru-Grada-Zaboka-za-razdoblje-1-1-2013-do-31-12-2016-.pdf
Download Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-dugoro-no-kreditno-zadu-enje-Zagorskom-vodovodu-d-o-o-.pdf
Download Odluka-o-davanju-koncesije-za-obavljanje-komunalne-djelatnosti-prijevoza-putnika-u-javnom-prometu-na-podru-ju-Zaboka.pdf
Download Hrvatska-gorska-slu-ba-spa-avanja-pravo-gra-enja-na-gradskom-zemlji-tu.pdf
Download Izvje-taj-gradona-elnika-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe-za-velja-u-2017-.pdf
Download Zaklju-ak-o-stjecanju-i-otu-ivanju-nekretnina-i-pokretnina-te-respolaganju-ostalom-imovinom.pdf
Skip to content