Novosti

43. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 6. 3. 2013.

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2012.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2012.,

Download Microsoftgv43_Izvjesce_o_utrosku_komunalnih_prihoda_u_2012.pdf
Download gv43_zapisnik.pdf
Download gv43_Odluka_o_godisnjem_izvrsenju_proracuna_za_2012.pdf
Download Microsoftdgv43_Odluka_o_raspodjeli_rezultata_poslovanja_za_2012.pdf
Download gv43_Izvjesce_o_utrosku_komunalnih_prihoda_u_2012.pdf
Download gv43_Izvjesca_o_izvrsenju_programa___pavi.pdf
Download gv43_zaliha_za_veljacu.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content