Novosti

Gradska uprava Grada Zaboka vraća se na redovnu organizaciju rada i radnog vremena

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 113-02/20-01/003

URBROJ: 2197/01-03/1-20-3

Zabok, 10. travanj 2020.

Na temelju članka 7. stavka 2. i članka 60. stavaka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.) i članka 42. stavka 2. točke 17. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 10. travnja 2020. godine donio je

O D L U K U

o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada i radnog vremena

Gradske uprave Grada Zaboka – upravnih odjela Grada Zaboka

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o organizaciji rada i radnog vremena Gradske uprave Grada Zaboka – upravnih odjela Grada Zaboka KLASA:113-02/20-01/003 URBROJ:2197/01-03/1-20-1 od 20. ožujka 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

DOSTAVITI:

1. Službenicima upravnih odjela, svima,

2. Medijima.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content