Novosti

Javne rasprave o o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 350-02/16-01/03

URBROJ: 2197/01-05/5-17-39

Zabok, 07.02.2017.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i članka 50. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br. 09/13 i 16/14), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 08. 02. 2017 godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

1. Utvrđuje se Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

2. Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 8 danaod 22. veljače do 01. ožujka 2017. g.

3. Prijedlog će biti izložen u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10

s mogućnošću javnog uvida i tumačenja svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 11.00

sati za trajanja javne rasprave i na stranici izrađivača www.aax.hr

4. Javno izlaganje o Prijedlogu održati će se dana 24. 02. 2017 g. s početkom u 11,00

sati, u gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe dati

će stručni izrađivač Prijedloga: Ivan Mucko, dipl. ing. arh.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

koji se može dobiti na mjestu javnog uvida, a s imenom, prezimenom, adresom i vlasto –

ručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom s

priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 01. ožujka

2017. g na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10, predajom na urudžbeni

zapisnik ili putem pošte.

6. Objava javne rasprave o Prijedlogu objavit će se preko mrežnih stranica www.zabok.hr,

web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Oglasne ploče Grada

Zaboka te u „Večernjem listu“.

v.d.PROČELNIKA

Danijel Tuđa, ing.građ.

DOSTAVITI:

1. Večernji list Zagreb, Oreškovićeva 6H/1

2. Oglasna ploča Grada Zaboka.

3. Pismohrana.

Skip to content