Novosti

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca na radno mjesto referent – prometni redar

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka na radno mjesto:

REFERENT – PROMETNI REDAR– 2 izvršitelja/ice na nepuno radno vrijeme od 4 sata

Uvjeti za prijam:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– položen vozački ispit A i B kategorije

– završen program osposobljavanja za prometnog redara

– znanje rada na računalu.

            Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

            Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit i završen program osposobljavanja za prometnog redara, uz obvezu da ga polože odnosno završe u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08., 46/11. i 4/18.).

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji)

– dokaz o radnom iskustvu jedne godine na odgovarajućim poslovima (prelik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca)

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik)

– dokaz o završenom programu osposobljavanja za prometnog redara (preslik)

– dokaz o položenom vozačkom ispitu A i B kategorije (preslik)

– preslik uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od tri mjeseca,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za njegov prijam u službu.

            Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, priložiti sve dokaze sukladno posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13) uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija koju su podnijele osobe u prijavi na ovaj natječaj postaje sastavni dio službenog spisa Grada Zaboka te se ista neće vraćati već će se čuvati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije broj 25/12.).

Kandidati koji će biti izabrani dužni su prije samog donošenja rješenja o prijmu priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu će joj biti dostavljena obavijest.

            Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja iz poznavanja propisa, pisane provjere poznavanja rada na računalu i intervjua.

Opis poslova, podaci o plaći, način provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja biti će navedeni na internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr. Mjesto i vrijeme održavanja pisanog testiranja i intervjua bit će objavljeno na internet stranici www.zabok.hr i na Oglasnoj ploči Grada Zaboka, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, s naznakom „Javni natječaj za prijam prometnog redara “.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, kontakt podaci i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj potvrđujete da ste upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Zaboka koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s vašim osobnim podacima. Izjava je dostupna na poveznici http://www.zabok.hr/gdpr.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD ZABOK

Objavljeno: 21.08.2019.

Dokumenti:

Skip to content