Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U GOSPODARSKOJ ZONI I NEKRETNINE U GRDENCIMA

NEKRETNINE U GOSPODARSKOJ ZONI

Na temelju članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/16.) Grad Zabok raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta

I. Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnina Grada Zaboka – neizgrađenih građevinskih zemljišta kako slijedi:

A) kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok i

B) kčbr. 4191/2 (odgovara kčbr. 9332/2 k.o. Zabok), oranica 1820 m², upisana u zk.ul.br. 4317 k.o. Zabok, kčbr. 4192/2 (odgovara kčbr. 9333/2 k.o. Zabok), livada, površine 1205 m², upisana u zk.ul.br. 5620 k.o. Zabok i kčbr. 4193/2 (odgovara kčbr. 9333/2 k.o. Zabok), livada, površina 2718 m², upisana u zk.ul.br. 5620 k.o. Zabok.

Pod točkom B) ponuda se može dati samo za sve tri nekretnine kao cjelinu, odnosno ne mogu se dati pojedinačne ponude.

Nekretnine se nalaze u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka. Nekretnina kčbr. 4036/1 nalazi se u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Zabok 1“ („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/08.). Nekretnine kčbr. 4191/2, 4192/2 i 4193/2 nalaze se u obuhvatu Prostornog plana uređenja grada Zabok („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/09.,9/11.,3/13 i 12/15.).

Sve nekretnine su namijenjene za izgradnju objekata gospodarske (proizvodne i poslovne) namjene.

II. Početni iznos kupoprodaje cijene je 167,00 kuna za 1 m².

III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava:

– OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama po 1 m²,

– izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik),

– gospodarski program planirane investicije ponuditelja na nekretnini, s posebnim osvrtom na tehnički opis objekta koji se planira graditi, djelatnost i broj zaposlenih, odnosno novozaposlenih,

– izjavu ponuditelja da će u roku od 2 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora na kupljenoj nekretnini započeti s gradnjom objekta za obavljanje djelatnosti sukladno gospodarskom programu,

– izjavu ponuditelja o suglasnosti s raskidom ugovora i prodajom natrag nekretnine Gradu Zaboku po istoj kupoprodajnoj cijeni, umanjenoj za uplaćenu jamčevinu, ukoliko u roku od 2 godine ne započne s gradnjom objekta za obavljanje djelatnosti sukladno gospodarskom programu.

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

Jedan ponuditelj može dati ponudu za nekretnine i pod A) i pod B).

IV. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u Zagorskom listu. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10, Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, uz napomenu: ne otvaraj – ponuda za otkup zemljišta“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Dan predaje smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 1. kolovoza 2016. godine u 9:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, Zivtov trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna prihvatljiva ponuda.

VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine. Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana odabira ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

Obvezni sastojak kupoprodajnog ugovora je i klauzula o zabrani otuđenja nekretnine u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora kojom se kupcu zabranjuje otuđenje nekretnine u navedenom roku.

Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac snosi troškove uknjižbe svog prava vlasništva i poreza.

X. Grad Zabok ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor, te pravo nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj ju je prodao kupcu (bez kamata i umanjenu za uplaćenu jamčevinu), ukoliko kupac u roku od 2 godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora ne započne s izgradnjom objekta na kupljenoj nekretnini sukladno gospodarskom programu iz ponude.

XI. Kopija katastarskog plana koja se odnosi na predmetne nekretnine daje se u prilogu ovog natječaja.

XII. Javni natječaj objavit će se u Zagorskom listu i na www.zabok.hr.

XIII. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

XIV. Ovu natječajnu dokumentaciju ponuditelji mogu podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10, soba br. 7/II kat.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-760.

KLASA:944-01/16-01/03

URBROJ: 2197/01-03/1-16-5

Zabok, 4. srpanj 2016.

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

NEKRETNINA U GRDENCIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 944-01/15-01/02

URBROJ: 2197/01-03/1-16-7

Zabok, 4. srpanj 2016.

Na temelju članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/16.) i Odluke KLASA:944-01/15-01/02 URBROJ:2197/01-03/1-16-6 od 4. srpnja 2016. godine, Grad Zabok raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINE

I. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine Grada Zaboka oznake kčbr. 2046/14, dvorište, površine 227 m² (63 čhv), upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 3528 k.o. Mirkovec. U naravi se radi o izgrađenom građevinskom zemljištu (rohbau građevina, s pomoćnim sadržajima, nije ucrtana i nema građevinske dozvole).

Nekretnina se nalazi u naselju Grdenci u Zaboku, neposredno uz društveni dom, u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/09., 9/11., 3/13. i 12/15.). Uz česticu prolazi komunalna infrastruktura. Na građevinskoj čestici može graditi zgrada stambene namjene, uz uvjete određene navedenim Prostornim planom.

Nekretnina se prodaje u stanju: viđeno-kupljeno.

II. Početni iznos kupoprodaje cijene je 71.749,19 kuna.

III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava:

– ime, prezime, OIB i prebivalište za fizičku osobu ponuditelja, odnosno OIB, naziv i sjedište za pravnu osobu ponuditelja,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,

– preslik osobne iskaznice za fizičku osobu,

– preslik izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu,

– preslik dokaza u uplati jamčevine.

Pravo podnošenja ponude imaju osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene na račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-7757-OIB, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine Grdenci“. Ponuditeljima koji su sudjelovali u natječaju, a nisu izabrani kao najpovoljniji, vratit će se iznos uplaćene jamčevine, bez prava na kamatu, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

IV. Ponude moraju biti dostavljene do 15. rujna 2016. godine. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za kčbr. 2046/14“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Dan predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučeno.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 20. rujna 2016. godine u 09:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, Zivtov trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 8 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda. U slučaju odustanka prvog ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

VIII. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine. Kupac ima pravo upisa vlasništva po uplati kupoprodajne cijene. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

IX. Grad Zabok ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor, ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu.

X. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj prije potpisivanja ugovora, bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

XI. Obilazak nekretnine moguć je uz prethodnu najavu na 049/587-760 ili 049/587-777.

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Download izvodi.pdf
Skip to content