Novosti

Javni poziv Mjera COVID 19 za dodjelu bespovratnih sredstava

Javni poziv Mjera COVID 19 za dodjelu bespovratnih sredstava

Javni poziv Mjera COVID 19 za dodjelu bespovratnih sredstava za obrtna sredstva tradicijskim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije

Javni poziv otvoren je do 5. svibnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 311-01/20-01/98

URBROJ: 2140/01-02-20-5

Krapina, 27. travanj 2020.

Temeljem Odluke župana o dodijeli potpore za obrtna sredstva tradicijskim i umjetničkim obrtima (KLASA: 311-01/20-01/98, URBROJ: 2140/01-02-20-4 od 27.04.2020.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), Župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
Mjera COVID 19 za dodjelu bespovratnih sredstva za obrtna sredstva tradicijskim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije

1. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su:

obrti koji obavljaju djelatnost na tradicijski način uporabom tradicijskih materijala i tehnologija, sukladno Pravilniku o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (NN 112/2007.).

koji za su registrirani i posluju najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva (za Javni poziv za dodjelu potpora tradicijske / umjetničke obrte) na području Krapinsko-zagorske županije,

koji su namjenski opravdali bespovratna sredstva dobivena od strane Krapinsko-zagorske županije u prethodnom periodu.

Potpore po ovom Pravilniku odobravaju se obrtnicima za slijedeće djelatnosti:

NKD

Djelatnost prema NKD 2007.

Tradicijska djelatnost

16.24

Proizvodnja bačva

Bačvar

24.44

Proizvodnja bakra

Bakrokotlar

10.89

32.99

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Ostala prerađivačka industrija

Licitar

32.12

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

Zlatar

25.50

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala

Kovač

23.41

Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

Lončar

23.49

Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

Keramičar

27.52

Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo: peći i kamina

Pečar-kermičar

– izrada krušne peći

30.99

Proizvodnja vozila koje vuku životinje

Kolar

16.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Sitar

24.5

Lijevanje metala

Ljevač

95.24

Popravak i restauriranje namještaja i pokućstva

Stolar koji se isključivo bavi restauriranjem

16.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Model-stolar

25.40

32.99

33.11

47.70

Proizvodnja oružja i streljiva

Ostala prerađivačka industrija

Popravak proizvoda od metala

Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Puškar-graver

16.29

Proizvodnja košarskih i pletarskih predmeta

Košar

Pletar

15.12

Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., sedlarskih i remenarskih proizvoda

Torbar, remenar, rukavičar

15.20

Proizvodnja obuće

Postolar

10.72

10.89

Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Medičar

32.99

Ostala prerađivačka industrija

Svjećar

13.20

Tkanje tekstila

Tkalac na tkalačkom stanu

13.94

Proizvodnja užadi

Užar

14.19

Proizvodnja šešira i kapa

Kitničar

32.20

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Glazbalar

32.99

47.75

47.78

Ostala prerađivačka industrija

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Vlasuljar

14.19.

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

Klobučar

81.2

Djelatnosti čišćenja

Dimnjačar

32.99

47.78.

95.29.

Ostala prerađivačka industrija

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Kišobranar

14.20

Proizvodnja proizvoda od krzna

Krznar

96.09

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Pismoslikar

23.13

Proizvodnja šupljeg stakla

Staklopuhački

43.91

Radovi na krovištu

Krovopokrivač slamnatih krovova

26.52

95.25

Proizvodnja satova

Popravak satova i nakita

Urar

13.92

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

Poplunar

16.29

32.40

Proizvodnja ukrasa od drva

Proizvodnja igara i igračaka

Lutkar

14.13

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

Šivanje po mjeri

10.61

Proizvodnja mlinarskih proizvoda

Mlinar

43.3

Samo oni građevinarski obrti koji posjeduje dopuštenje Ministarstva kulture RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju nepokretnim kulturnim dobrima u smislu izvođenja obrtničkih radova

Građevinarski obrt

95.23

Popravak obuće i proizvoda od kože

postolar

2. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:

zatvoren rad obrta odlukom stožera Civilne zaštite RH (NN 32/20 od 19.03.2020.)

3. NAMJENA ULAGANJA POTPORE

Potpore se odobravaju za:

financiranje plaća,

financiranje režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon),

nabava sirovina,

podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja,

Potpore se ne odobravaju za:

plaćanje PDV-a

plaćanje kreditnih obveza prema poslovnim bankama

4. IZNOS POTPORE

Iznos potpore iznosi 5.000,00 kn

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE POTPORE

Zahtjevi se podnose na Obrascu za dodjelu potpore, sastavni su dio Javnog poziva uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

  1. Ispunjeni obrazac prijave,
  2. Preslika obrtnice,
  3. Original potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana ili potvrda Porezne uprave da je odobrena obročna otplata duga
  4. Popunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (trebaju je ispuniti i podnositelji prijave koji nisu koristili državne potpore),
  5. Krapinsko-zagorska županija će prije isplate sredstava provjeriti solventnost obrta

Po potrebi, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu može zatražiti dodatnu dokumentaciju i dodatna obrazloženja.

6. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu potpore (Prilog 1) sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno na adresu:

Krapinsko-zagorska županija,

UO za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,

49000 Krapina

Magistratska 1

Za JAVNI POZIV
Mjera COVID 19 za dodjelu bespovratnih sredstva za obrtna sredstva tradicionalnim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije

sa naznakom „NE OTVARAJ“

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva.

Natječaj sa zahtjevom i obrascima (Prilog 1. i Prilog 2.) bit će objavljeni na web stranici Krapinsko-zagorske županije

Zahtjevi za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu primaju se do 5. svibnja 2020. godine.

8. SREDSTVA

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodijeli bespovratnih sredstva za obrtna sredstva tradicionalnim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu iznose 100.000,00 kuna.

Ž U P A N

Željko Kolar

Priloge možete preuzeti s poveznice: http://www.kzz.hr/javni-poziv-mjera-covid-19-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava

Skip to content