Novosti

KZŽ – Natječaj za energetsku učinkovitost na stambenim objektima

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

KLASA: 310-01/13-01/24

URBROJ: 2140/01-04-13-11

Krapina, 25. srpanj 2013.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

raspisuje

NATJEČAJ

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju

MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA STAMBENIM OBJEKTIMA FIZIČKIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Krapinsko-zagorske županije. Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se subvencioniraju Natječajem smatraju se isključivo vanjska stolarija i toplinska izolacija vanjske ovojnice karakteristika opisanih u Pravilniku o poticanju mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. g. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 18/2013.; dalje u tekstu: Pravilnik). Pravilnik se nalazi na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr i na internetskim stranicama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org (dalje u tekstu: REGEA).

Provedbom natječaja obuhvatit će se do 60 stambenih objekata na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) na kojima će se implementirati mjere energetske učinkovitosti, od toga do 30 stambenih objekata na kojima će se ugradnja/promjena vanjske stolarije s energetski učinkovitim rješenjem sufinancirati nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50% ukupne investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 20.000,00 kn po stambenom objektu, uključujući zakonsku stopu PDV-a te do 30 stambenih objekata na kojima će se izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice sufinancirati nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50% ukupne investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 40.000,00 kn po stambenom objektu, uključujući zakonsku stopu PDV-a.

Ukoliko se pojedini Grad/Općina s područja Županije ne uključi u sufinanciranje poticanja mjera energetske učinkovitosti, ukupni troškovi investicije navedenih mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima na području tog Grada/Općine sufinancirati će se u iznosu umanjenom za dio subvencije koja se odnosi na Grad/Općinu sukladno Pravilniku.

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove materijala/opreme i radova nastalih nakon datuma javne objave Natječaja.

2. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe koje mogu dokazati vlasništvo nad stambenim objektom i koje imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije na adresi stambenog objekta na kojemu se planira izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije (izuzetak je novogradnja gdje nije nužno imati prebivalište na adresi stambenog objekta do trenutka stavljanja u funkciju stambenog objekta na kojem se planira primjena mjera energetske učinkovitosti sufinanciranih ovim Natječajem) te koje ulažu vlastita sredstva u mjere energetske učinkovitosti za koje se raspisuje Natječaj (dalje u tekstu: Korisnici sredstava).

3. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI

Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvariti nepovratna novčana sredstva:

• punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije na adresi stambenog objekta na kojem se planira primjena mjera energetske učinkovitosti sufinanciranih ovim Natječajem (izuzetak je novogradnja gdje nije nužno imati prebivalište na adresi stambenog objekta do trenutka stavljanja u funkciju stambenog objekta na kojem se planira izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije);

• stambeni objekt na kojemu se planira izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije mora se nalaziti na području Krapinsko-zagorske županije;

• posjedovanje dokaza o vlasništvu nad stambenim objektom na kojem se planira izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije (izuzetak je novogradnja gdje je dovoljan vlasnički list za građevinsko zemljište);

• posjedovanje odgovarajućeg akta kojim se dopušta građenje za objekt na koji se planira izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije;

• prihvaćanje općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju mjera za koje se odobravaju sredstva Krapinsko-zagorske županije sukladno Natječaju.

4. UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijave na Natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

Za postojeću građevinu:

• potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za postojeću građevinu za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti;

• presliku važeće osobne iskaznice prijavitelja;

• uvjerenje o prebivalištu prijavitelja i svih članova njegova kućanstva, ne starije od 30 dana;

• preslika zemljišnoknjižnog izvadka (vlasnički list), izdan i ovjeren od strane zemljišnoknjižne službe nadležnog općinskog suda, za objekt na kojemu se planira izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije, izdan tekuće godine ili verificirani zemljišnoknjižni izvadak (e-izvadak) ili presliku prijedloga za uknjižbu prava vlasništva podnesenog kod mjesno nadležnog zemljišnoknjižnog suda;

• presliku rješenja o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti odnosno potvrdu glavnog projekta ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je objekt izgrađen prije 15. veljače 1968. godine ili rješenje o izvedenom stanju ili preslika zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnesenog nadležnom upravnom tijelu (Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije ili Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo grada Krapine);

• ukoliko se radi o izgradnji/sanaciji toplinske izolacije vanjske ovojnice potrebno je mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske odnosno Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a vezano za boju fasade, sve u skladu s točkom 1. Pravilnika.

Za novogradnju:

• potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za novogradnju za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti;

• presliku važeće osobne iskaznice prijavitelja;

• uvjerenje o prebivalištu prijavitelja, ne starije od 30 dana;

• presliku zemljišnoknjižnog izvadka (vlasničkog lista), izdanog i ovjerenog od strane zemljišnoknjižne službe nadležnog općinskog suda za građevinsko zemljište na kojem se gradi stambeni objekt na kojemu se planira izgradnja toplinske izolacije vanjske ovojnice ili ugradnja/promjena vanjske stolarije, izdanog tekuće godine ili verificirani zemljišnoknjižni izvadak (e-izvadak) ili presliku prijedloga za uknjižbu prava vlasništva podnesenog kod mjesno nadležnog zamljišnoknjižnog suda;

• presliku rješenja o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti odnosno potvrdu glavnog projekta ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta;

• ukoliko se radi o izgradnji toplinske izolacije vanjske ovojnice potrebno je mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a vezano za boju fasade, sve u skladu s Pravilnikom;

• preslika Iskaznice potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje iz glavnog projekta.

Podnositelj prijave može se prijaviti za jednu mjeru energetske učinkovitosti po Natječaju.

5. NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE

Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja, na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Magistratska 1

49000 Krapina

uz naznaku: POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA STAMBENIM OBJEKTIMA FIZIČKIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU – Ne otvaraj.

Rok za podnošenje prijava je do 24. kolovoza 2013. godine.

Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

6. OBRADA PRIJAVA

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava na Natječaj te odabir stambenih objekata provodit će Povjerenstvo sastavljeno od dva predstavnika Županije, jednog predstavnika REGEA-e i jednog predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. O radu Povjerenstva sastavlja se zapisnik. Povjerenstvo svoje odluke donosi većinom prisutnih članova, uz uvjet da u radu Povjerenstva sudjeluje većina članova.

Lista prednosti za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj dodijeljenih bodova. Minimalni broj bodova koji je potrebno postići za postizanje prava na sufinanciranje je 40.

Na temelju liste prednosti koju utvrđuje Povjerenstvo, konačnu odluku o odabiru Korisnika sredstava donosi župan Krapinsko-zagorske županije. Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr), u privitku teksta objave Natječaja, u roku od 15 dana od dana sastajanja Povjerenstva.

7. KRITERIJI ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema kriterijima iz Pravilnika.

Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj dodijeljenih bodova za 60 kućanstva s najvećim brojem dodijeljenih bodova.

Ukupan broj korisnika sredstava neće prelaziti 60.

8. ISPLATA SREDSTAVA

Na osnovu Odluke o izboru korisnika sredstava, Krapinsko-zagorska županija će svim odabranim korisnicima izdati Vrijednosni kupon. Nakon izvedene izgradnje/sanacije toplinske izolacije vanjske ovojnice ili ugradnje/promjene vanjske stolarije potrebno je predati Vrijednosni kupon izvođaču radova koji je dužan umanjiti iznos računa za 50% ukupne vrijednosti sa PDV-om do najviše 40.000,00 kuna za izgradnju/sanaciju toplinske izolacije vanjske ovojnice te za 50% ukupne vrijednosti sa PDV-om, a najviše do 20.000,00 kuna za ugradnju/zamjenu vanjske stolarije. Taj dio troška izvođač radova će na računu naznačiti kao subvenciju Krapinsko-zagorske županije i ona će biti uplaćena na žiro račun izvođača radova po predanom Zahtjevu za povrat sredstva, temeljem Vrijednosnog kupona, a po dostavljenom računu i zapisniku o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova da su materijal/oprema ugrađeni prema uputama proizvođača, po dostavljenoj kopiji popunjenog i ovjerenog garantnog lista za materijal/opremu i radove, po dostavljenom certifikatu za materijal/opremu te po primitku zapisnika o provedenom očevidu REGEA-e, u roku od 30 dana od zaprimanja navedene dokumentacije.

Proces provedbe mjera energetske učinkovitosti nadgledat će i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Krapinsko-zagorske županije kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid u izvornom primjerku dokumentaciju iz točke IV. ovog Natječaja.

Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabave materijala/opreme i izvođenje potrebnih radova na izgradnji/sanaciji toplinske izolacije vanjske ovojnice i ugradnji/promjeni vanjske stolarije nastalih nakon datuma javne objave Natječaja.

Ovim Natječajem nije propisan proizvođač opreme i izvođač radova.

Odabrani korisnik sredstava dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika sredstava na službenim web stranicama KZŽ realizirati nabavu materijala/opreme i izvođenje potrebnih radova na izgradnji/sanaciji toplinske izolacije vanjske ovojnice i ugradnji/promjeni vanjske stolarije za koje se prijavio na Natječaj te predati propisani Zahtjev za povrat sredstava. Ukoliko isto ne učini, smatrat će se da je odustao od planiranih radova. U tom slučaju mora vratiti vrijednosni kupon te će mu biti onemogućeno sudjelovanje na natječajima tijekom sljedeće kalendarske godine, a sukladno listi prednosti za dodjelu sredstava odabrati će se prvi idući podnositelj prijave koji će biti obvezan provesti mjeru sukladno rokovima propisanim u Natječaju.

Odabrani korisnik sredstava može iz opravdanih razloga odustati od izvođenja radova i nabave materijala za koje se prijavio na Natječaj. Važno je u tom slučaju, prije zadanog roka za predaju zahtjeva za sufinanciranje, u pisanoj formi obavijestiti Županiju o novonastaloj činjenici. Županija će takvom odabranom korisniku sredstava omogućiti prijavljivanje na idućim natječaju za sufinanciranje nabave materijala/opreme i potrebnih radova na izgradnji/sanaciji toplinske izolacije vanjske ovojnice i ugradnji/promjeni vanjske stolarije, a sukladno listi prednosti za dodjelu sredstava odabrati će se prvi idući podnositelj prijave koji će biti obvezan provesti mjeru sukladno rokovima propisanim u Natječaju.

9. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) te Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (www.regea.org). Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Krapinsko-zagorskoj županiji da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te drugim izvještajima.

Prijavni obrazac za postojeću građevinu kao i Prijavni obrazac za novogradnju za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje te propisani Zahtjev za povrat sredstava može se dobiti na internet stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr), internet stranici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (www.regea.org) te u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije.

Sve dodatne informacije mogu se također dobiti na gore navedenim internet stranicama te u Krapinsko-zagorskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, Magistratska 1, Krapina kao i na brojevima telefona: 049/329205, 01/7775494 ili e-poštom: ivanka.berislavic@kzz.hr ili mjagarcec@regea.org

Izvor: www.kzz

Skip to content