Novosti

MODERNIZACIJA PRUGE ZAPREŠIĆ-ZABOK – KRONOLOGIJA

Gradsko vijeće Zaboka raspravljalo je na svojoj 25. sjednici 14. lipnja 2011. o Prijedlogu posebnih uvjeta građenja za zahvat u prostoru, modernizaciji i elektrifikaciji željezničke pruge R201 Zagreb-Varaždin-Čakovec, na dionici Zaprešić (isključivo)-Zabok (uključivo).

Svi su u raspravi istaknuli, kako je riječ o važnom pitanju, možda i najvažnijem o kojem je Vijeće raspravljalo u svom mandatu, jer će zahvat koji će se napraviti na pruzi usmjeriti budućnost Zaboka za idućih 40-50 godina.

Predmet zahtjeva grada su četiri točke:
– prijelaz kod ZIVT-a – nađeno je kompromisno rješenje, da prijelaz ostane u nivou, a Grad će izgradnjom Kolodvorske ulice i spojevima sa susjednim ulicama riješiti problem prometa,
– prelazak putnika i građana na kolodvoru – dolazak putnika na perone na kolodvoru riješen je pješačkih pothodnikom i gradnjom perona,
– prijelaz kod Trgocentra – je sporan budući ga HŽ planira ukinuti,
– prijelaz „kod Šode“ bio je planiran u širini ceste od 3 metra, ali je to sada povećano na 7 metara.

Radi se o jednoj od najfrekventnijih pruga, za koju su svi vitalno zainteresirani. Grad Zabok je ukazivao na potrebu i važnost ovog projekta za razvoj grada i ne želi da se pogriješi u realizaciji.
Sjednici je prisustvovao i Branimir Jerneić, direktor HŽ infrastrukture koji je u svom obraćanju Vijeću, istaknuo da je glavni prijepor projekta modernizacije pruge i kolodvora -prostorni plan grada. Opširno obrazloženje da ova konstatacija nije točna dano je u PDF dokumentima
na kraju ovog članka.

U Idejnom projektu izrađenom od Željezničko projektnog društva d.d., predviđeno je ukidanje željezničko-cestovnog prijelaza kod Obrtničkog doma na stacionaži 23+645,07, čemu se izričito protivi Gradsko vijeće Grada Zaboka.

Predloženo ukidanje predmetnog željezničko-cestovnog prijelaza ostavlja Grad Zabok presječenim na dva dijela, a što je protivno svim pregovorima vođenim od strane Grada i HŽ-a. Ukidanjem prijelaza neposredno se oštećuje i unazađuje izgradnja i uređenje prostornog dijela grada naziva „Centar 3“, a samim time i razvoj cjelokupnog grada. U obuhvatu „Centra 3“ nalaze se školske institucije, gradska uprava, uslužne djelatnosti (pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe, odvodnje, prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada), lokacija novog autobusnog kolodvora kao i veći broj poslovnih subjekata. Na prijelaz kod Obrtničkog doma nastavlja se Ulica 103. brigade, ulica koja bi, prema važećem prostornom planu, trebala funkcionirati kao spojna cesta između Ulice Matije Gupca i buduće brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok.

Slijedom iznesenog, Gradsko vijeće Grada Zaboka uvjetuje denivelaciju predmetnog ŽCP-a (podvožnjak), sa proširenjem obuhvata zahvata od ulice M. Gupca (Županijska cesta 2195) do ulice K. Š. Đalskoga (nerazvrstana cesta), kako bi se riješila kompletna problematiku ŽCP-a (eventualni skretači i sl.).

Ista denivelacija planirana je u Prostornom planu uređenja Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske“ br. 08/09 i 09/11.), i u grafičkom dijelu idejnog projekta na listu 6.4. Sporni prijelaz ucrtan je u grafičkom dijelu I. izmjena i dopuna PPUGZ – građevinska područja naselja broj kartografskog prikaza 4d u M 1:5 000, a na temelju kojeg kartografskog prikaza se izdaju dozvole za gradnju.

Ukoliko se podvožnjak ili nadvožnjak neće moći graditi ostavljena je mogućnost gradnje ŽCP u ravnini stacionaža23+645,07.

Isti je moguće planirati i u razini sukladno čl. 50 st.1. podst.3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (“NN” 40/07. i 61/11).

Budući se radi o važnoj odluci za Grad Zabok i Krapinsko-zagorsku županiju, razumljiva je zainteresiranost građana i svih ostalih subjekata za rješavanje ovog pitanja na najbolji mogući način, te Vam u cijelosti dajemo na uvid Zaključak Gradakog vijeća s obrazloženjima i Posebnim uvjetima koje je izdao Upravi odjel za komunalno gospodarstvi i javne potrebe,kako slijedi:

POSEBNI UVJETI za zahvat u prostoru: Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić –Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)

Download Zakljucak_Gradskog_vijeca.pdf
Download Kronologija_modernizacije_pruge_i_sudjelovanje_Grada_Zaboka.pdf
Download Postupak_donosenja_vazeceg_Prostornog_plana__2_.pdf
Download Posebni_uvjeti__2_.pdf
Skip to content