Novosti

Nabavljene kante za odvojeno prikupljanje otpada, u narednom periodu slijedi podjela kućanstvima

Grad Zabok sklopio je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezan za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupna vrijednost nabave spremnika za prikupljanje otpada iznosi 1.296.154,63 kune, od čega na Grad Zabok otpada 15% odnosno 194.423,19 kn. Tijekom 2020. godine realizirano je 346.470,07 kn, od čega je Grad Zabok financirao 51.970,51 kn. Po provedenim postupcima javne nabave realizirat će se preostali dio, za koji su osigurana sredstva u Proračunu Grada Zaboka.

Tijekom 2020. godine nabavljeno je i podijeljeno krajnjim korisnicima (stambene zgrade, poslovne zgrade i zeleni otoci) 75 komada plavih kontejnera (papir), 150 komada žutih kontejnera (plastika), 13 komada zelenih kontejnera (staklo) sve volumena 1100 litara te 40 komada smeđih kontejnera (biootpad) volumena 770 litara kod stambenih zgrada. Tijekom ove godine nabavljeno je za plastiku 2475 kanti od 120 litara te 300 kanti od 240 litara. Za biootpad je nabavljeno 150 kanti od 120 litara te 50 kanti od 240 litara, a iste će u narednom periodu biti raspodijeljene kućanstvima od strane Komunalnog Zabok bez ikakve naknade. Valja reći kako je iznos sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovisio i o tome koliko jedinice lokalne samouprave odvaja otpada, a Zabok na samom vrhu te tablice kada je u pitanju Krapinsko – zagorska županija.

Skip to content