Novosti

NAJAVA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 17.12. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/15-01/10

URBROJ: 2197/01-02-15-1

Zabok, 11. prosinca 2015.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 17. PROSINCA 2015. u 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 26.10.
2015.,

2. 1) Prijedlog odluke o I. izmjenamai dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015.,

2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015.,

3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Gradu Zaboku za 2015.,

4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u

Gradu Zaboka za 2015.,

5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,

6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,

7) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015.,

8) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.,

9) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspodjele spomeničke rente za 2015.,

10) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe 2015.,

3. 1) Prijedlog odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2016.,

2) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016.,

3) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.,

4) Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016.,

5) Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.,

6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016.,

7) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016.,

8) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016.,

9) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova za 2016.,

10) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.,

11) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2016.,

12) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016.,

13) Prijedlog Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2016.,

4. Savjet mladih Grada Zaboka, Program rada s financijskim planom za 2016.,

5. Prijedlog odluke o obavljanju poslova mobilnog reciklažnog dvorišta,

6. Prijedlog pravilnika o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama,

7. Prijedlog odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog
društva,

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Zaboka i

članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaboka,

9. Izmjena Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Gradske knjižnice
K. Š. Gjalski, prethodna suglasnost,

10. Prijedlog odluke o jednokratnoj pomoći umirovljenicima povodom Božića i Nove 2016.,

11. Sportska dvorana uz Gimnaziju u Zaboku, ugovor o javnim radovima,

12. Javni natječaj za zamjenu nekretnine dkčbr. 125 uz dom za starije i nemoćne u Zaboku,

13. Mjere civilne zaštitite i spašavanja:

1)Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2015. godini,

2)Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s financijskim učincima za 2016., 2017. i 2018. godinu,

3)Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka u razdoblju od 2016. do 2019. godine,

14. Komunalno-Zabok d.o.o., ugovor o obavljanju poslova tržnice na malo u 2016.,

15. Prijedlog odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA d.o.o.:

1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,

2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,

16. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad i studeni 2015.,

17. Proširenje bežičnih pristupnih točki internetu na području Zaboka,

18.Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a moguću spriječenost opravdaju na telefone 587-761 ili 587-777 ili e-mailom: gordana@zabok.hr.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIKGradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content