Novosti

NAJAVA 35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 26. 6. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/20-01/014

URBROJ: 2197/01-02-20-1

Zabok, 19. lipnja 2020.

P O Z I V

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17., 4/18. i 5/20.) sazivam 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PETAK, 26. LIPNJA 2020. U 17:30 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 15. 6. 2020.,

2. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2020.:

1) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2020. i projekcija

za 2021. i 2022.,

2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku

za 2020..

3) Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u

Gradu Zaboku za 2020.,

4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu

Zaboku za 2020.,

5) Prijedlog I. izmjena javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2020.,

6) Prijedlog I. izmjena Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2020.,

3. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2019.,

4. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ Izvješće o radu za 2019.,

5. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o radu i poslovanju za 2019.,

6. Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2019.,

7. Sanacija odlagališta otpada Gubaševo u Zaboku – nastavak sanacije,

8. Projekt izgradnje podvožnjaka ispod željezničke pruge, te izgradnje kružnog toka u Zaboku –

prijedlog odluke,

9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika,

10. Dječji vrtić Zipkica – suglasnost za korištenje poslovnog prostora u PŠ Martinišće,

11. Dječji vrtić Zipkica – davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje,

12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o društvenim domovima Grada Zaboka,

13. Evidentiranje gradske komunalne infrastrukture u katastru i gruntovnici – odluka o

proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi,

14. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj i svibanj 2020.,

15. Vijećnička pitanja i odgovori.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Materijali za točke od 3., 4., 5. i 6. dostavljeni su Vam 16. 6. 2020. Dostavljamo Vam odgovore na vijećnička pitanja, na neka od pitanja odgovor će se dati usmeno, a razmotrit će se pod točkom 15. Vijećnička pitanja i odgovori.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana.dugorepec@gmail.com ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-35-sjednicu-Gradskog-vije-a-Grada-Zaboka-26-6-2020-.pdf
Download Pu-ko-otvoreno-u-ili-te-Izvje-taj-2019.pdf
Download Gradska-knji-nica-izvje-taj-2019.pdf
Download Zagorska-javna-vatrogasna-postrojba-Izvje-taj-2019.pdf
Download Komunalno-Zabok-izvje-taj-2019.pdf
Skip to content