Novosti

NAJAVA – POZIV NA 19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 29.6. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k ov i j e ć e

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2197/01-02-15-1

Zabok, 23. lipnja 2015.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 29. LIPNJA 2015., U 19.00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
13. svibnja 2015.,

2. Prijedlog odluke o kupnji suvlasničkog dijela nekretnine kčbr. 2757/1 k.o. Zabok radi

rekonstrukcije Ulice Ksavera Šandora Gjalskog u centru Zaboka,

3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i

načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica,

4. Prijedlog odluke o prihvaćanju prijedloga inicijative za osnivanje turističke zajednice

područja,

5.Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2014.

6. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2014.,

7. Plavinka d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2014.,

8. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. svibnja

2015.

9. Javni natječaj za prodaju nekretnine oznake kčbr. 2046/14 k.o. Mirkovec – na znanje,

10. Imenovanje 3 člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica u ime osnivača – na znanje,

11. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju e-mailom ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download POZIV_PRAVI.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content