Novosti

Potpisan ugovor za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Dana 12. siječnja održano je svečano potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi radova „Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ u okviru EU Projekta: „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“.

Ugovor je sklopljen između korisnika projekta Zagorskog vodovoda d.o.o. kao naručitelja i austrijskog izvođača STRABAG, a temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti i izvršne odluke o odabiru. Ukupna ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 157.993.937,90 kuna bez PDV-a. Ovaj Ugovor je posljednji u nizu od pet ugovora o građenju čija je realizacija ključan preduvjet za uspješnu provedbu EU Projekta. Ugovor je sklopljen uz primjenu FIDIC uvjeta ugovaranja – FIDIC Žuta knjiga, prema kojem su Izvođači u okviru gradnje dužni projektirati, graditi i pustiti u rad građevinu/pogon, uz provođenje pokusnog rada u kojem dokazuju traženu funkcionalnost kroz definirane tehnološke parametre kvalitete pročišćene otpadne vode. Rok dovršetka Radova je 37 mjeseci.

Potpisivanje Ugovora održalo se u objektu Vodospreme Zabok, sukladno nužnim epidemiološkim mjerama propisanim relevantnim Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, uz ograničeni broj uzvanika. Osim predstavnika Izvođača STRABAG i Naručitelja Zagorski vodovod d.o.o., ovom važnom događaju prisustvovali su predstavnici Hrvatskih voda Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Tomislav Suton, v.d. direktora Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, zatim gradonačelnici gradova Zabok Ivan Hanžek i Oroslavje Emil Gredičak, gradonačelnica grada Zlatara Jasenka Auguštan – Pentek i načelnik općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić, te predstavnici Inženjera Institut IGH d.d. i izvršitelja usluga promidžbe i vidljivosti Projekt jednako razvoj d.o.o.

U sklopu predmetne Aktivnosti 6 – Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar, predviđena je izgradnja dvaju uređaja (postrojenja) za pročišćavanje otpadnih voda:

  • u Aglomeraciji Zabok predviđena je izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje za 36.940 ES, III. stupanj pročišćavanja te izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a
  • u Aglomeraciji Zlatar predviđena je izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. stupanj pročišćavanja

Izgradnja UPOV-a Oroslavje predviđena je na području katastarske općine Stubička Slatina, a izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica predviđena je na području katastarske općine Lovrečan.

Cilj

Svrha ovog projekta je u znatnoj mjeri poboljšati postojeće stanje infrastrukture i građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u dva sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar) u skladu s glavnim ekološkim i socijalnim prioritetima, zajedno s postizanjem standarda kvalitete vode koje propisuje EU i s njima povezanih rokova. Izgradnjom dvaju UPOV-a osigurat će se usklađenost s Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva i Direktivom o pročišćavanju otpadnih voda.

U tijeku provedbe EU projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“, stanovnicima na području obuhvaćenom projektom omogućava se besplatno priključenje na sustav javne odvodnje.

Uključeni gradovi

Lokacija Projekta je Krapinsko zagorska županija i uključuje gradove Zabok, Oroslavje, Donju Stubicu i Zlatar te općine Veliko Trgovišće, Bedekovčinu, Sveti Križ Začretje, Mače, Stubičke Toplice, Gornju Stubicu, Mariju Bistricu, Zlatar Bistricu, Konjščinu i Lobor.

Bitno je istaknuti i da je obveza priključenja na sustav javne odvodnje propisana Zakonom: čl. 55. st. 2. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj: 66/19.) propisano je da je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovorom sufinanciranju projekta definirana je ukupna procijenjena vrijednost Projekta u iznosu od 598.099.185,26 kn, ukupni prihvatljivi troškovi procijenjeni su u iznosu od 478.479.348,21 kn, od čega bespovratna EU sredstva koja su dodijeljena Zagorskom vodovodu d.o.o. kao Korisniku iznose 321.355.962,44 kn, što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Projekt se sufinancira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj. Razdoblje provedbe Projekta je od 1. siječnja, 2014. godine do 30. lipnja 2023. godine.

Izvor: Zagorje.com

Skip to content