Novosti

Sutra, 14. 7. 2011. održat će se sjednica OSNIVAČKE SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA

Grad Zabok je u završnoj fazi procesa osnivanja Turističke zajednice grada. Pripremne radnje za osnivanje turističke zajednice obavio je Gradonačelnik u suradnji sa stručnim službama Grada i gradskim vijećnicima.

Izrađen je nacrt statuta buduće turističke zajednice te je na isti dobivena pismena suglasnost Ministarstva turizma Republike Hrvatske. Uz navedenu suglasnost dobivena je i suglasnost za osnivanje Turističke zajednice grada Zaboka. Dobivanje navedenih suglasnosti pretpostavka je za održavanje osnivačke skupštine i samo osnivanje turističke zajednice.

Sljedeći korak u navedenom procesu je održavanje osnivačke skupštine i donošenje statuta kao temeljnog akta turističke zajednice.

Skupštinu čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice. Broj članova skupštine određuje se statutom. Sukladno nacrtu statuta Turističke zajednice grada Zaboka, skupština turističke zajednice imat će 13 članova, odnosno predstavnika članova.

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma određeno je da su obvezatni članovi turističke zajednice grada sve pravne i fizičke osobe, koje na području grada u kojem se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Nadalje, Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 152/08. i 88/10.) određeno je koje su pravne i fizičke osobe obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici, a koje su samim time i obvezni članovi zajednice. Prema podacima iz službenih registara utvrđeno je koje tvrtke obavljaju djelatnost koja je sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama određena kao turistička, te je istima dostavljen zahtjev za imenovanje osobe – predstavnika srodnih djelatnosti a koji će zastupati zajedničke interese u prvom sazivu Skupštine Turističke zajednice grada.

Budući je kompletirana sva potrebna dokumentacija i dobivena rješenja o imenovanju predstavnika članova, Gradonačelnik je sazvao sjednicu Osnivačke Skupštine Turističke zajednice Zaboka,

koja će se održati u četvrtak, 14. srpnja 2011. g. u 19.00 sati u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu je predložio slijedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje sjednice Osnivačke Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka i izbor

Verifikacijske komisije,

2. Potvrđivanje mandata članova Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka,

3. Donošenje Statuta Turističke zajednice Grada Zaboka,

4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka,

5. Izbor Kandidacijske komisije koja predlaže kandidate za izbor pod točkama: 7., 8. i 9.,

6. Donošenje odluke o načini glasovanja (javno ili tajno) – u slučajutajnog glasovanja bira se

Izborna komisija,

7. Izbor i imenovanje 8 članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Zaboka,

8. Izbor i imenovanje 2 člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Zaboka,

9. Izbor predstavnika Turističke zajednice Grada Zaboka u Skupštinu TZ Krapinsko-zagorske

županije,

10. Razno.

GRAD ZABOK

Download Poziv__TZGZ.pdf
Skip to content