Novosti

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 28. 11. 2019.

Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 28. 11. 2018.

i donijeti akti:

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove „ZIPKICA“ u Zaboku

Odluka o osnivanju predškolske ustanove „ZIPKICA“ u Zaboku – pročišćeni tekst

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o., Zabok

Odluka o prodaji nekretnine – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka

Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka, Program rada 2018/2019.

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad 2018.

Odluka o dodjeli godišnje pomoći umirovljenicima povodom Božića i Nove 2019.

Download Poziv-na-20-sj-GV-28-11-2018.pdf
Download Odluka-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknade.pdf
Download Odluka-o-komunalnim-djelatnostima-na-podru-ju-grada-Zaboka.pdf
Download Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-osnivanju-pred-kolske-ustanove-ZIPKICA.pdf
Download Odluka-o-osnivanju-pred-kolske-ustanove-ZIPKICA-pro-i-eni-tekst.pdf
Download Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-dugoro-no-kreditno-zadu-enje-Zagorskom-vodovodu.pdf
Download Odluka-o-prodaji-nekretnine-gra-evinskog-zemlji-ta-u-Gospodarskoj-zoni-Grada.pdf
Download Dje-je-gradsko-vije-e-Grada-Zaboka-Program-rada-2018-2019-.pdf
Download Izvje-taj-gradona-elnika-o-kori-tenju-sredstava-prora-unske-zalihe-za-listopad-2018.pdf
Download Godi-nja-pomo-umirovljenicima-povodom-Bo-i-a-i-Nove-2019-.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content