Novosti

4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANA 12. RUJNA 2017.

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 12.9. 2017.

Dopuna dnevnog reda

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2017.,

Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

– Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.,

– Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.,

– Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2017.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,

– Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.

– Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj

Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj– lipanj 2017.,

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1. 7.- 31. kolovozA 2017.

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije – pismo namjere za izgradnju skate parka u Zaboku

Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 12. 9. 2017.

Download Poziv-na-4-sjednicu-Gradskog-vije-a-12-9-2017-u-18-00-sati.pdf
Download 4-sj-GV-dopuna-dnevnog-reda.pdf
Download Odluka-o-polugodi-njem-izvje-taju-o-izvr-enju-prora-una-za-razdoblje-od-1-sije-nja-do-30-lipnja-2017-.pdf
Download Izvje-a-o-izvr-enju-programa-za-razdoblje-od-1-1-do-30-6-2017-.pdf
Download Obrazlo-enje-uz-polugodi-nji-izvje-taj.docx
Download Izvje-e-o-radu-Gradona-elnika-od-1-do-6-2017-.pdf
Download Zaklju-ak-o-usvajanju-izvje-a-Gradona-enika.docx
Download Izvje-e-Gradona-elnika-o-kori-tenju-prora-unske-zalihe-za-srpanj-i-kolovoz-2017-.doc
Download Odluka-o-osnivanju-Povjerenstva-za-za-titu-potro-a-a-javnih-usluga.doc
Download Zavod-za-javno-zdravstvo-Krapinsko-zagorske-upanije-pismo-namjere-za-izgradnju-skate-parka-u-Zaboku.doc
Download Zapisnik-sa-4-sj-Gv.doc
Skip to content