Novosti

Danas će se održati 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 29. 3. 2012. u 18,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/12-01/02

URBROJ: 2197/01-02-12-1

Zabok, 23. ožujka 2012.

POZIV

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 35. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u četvrtak, 29. ožujka 2012. g. u 18.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

5. ožujka 2012.,

2. Komunalno-Zabokd.o.o. Zabok, Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2011.,

3. Dječji vrtić i jaslice “Zipkica” Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2011.,

4. Društvo Naša djeca Zabok, Program rada za školsku god. 2011./2012.

5. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2011.,

6. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka
Grada Zaboka iz 2011.,

7. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2012.,

8. Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2011.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2011.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2011.,

9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012.,

10. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Uz skraćeni zapisnik sa prošle 34. sjednice Gradskog vijeća dostavljamo Vam odgovore na pitanja vijećnika Zdenka Trgovca. Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a
Zoran Krajačić, v. r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content