Novosti

Grad Zabok će sufinancirati troškove prijevoza učenika srednjih škola

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 602-03/18-01/004

URBROJ: 2197/01-05/2-18-1

Zabok, 03.09.2018.

Predmet: Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola

U skladu s Programom socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018. godinu KLASA: 550-02/17-01/02 URBROJ: 2197/01-02-17-2 od 14. prosinca 2017. godine na temelju članka 20. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Krapinsko –zagorske županije“ br. 38/16), te članka 42. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”br. 9/13 i 16/14), gradonačelnik Grada Zaboka donosi sljedeću

O D L U K U

1. Grad Zabok će u školskoj godini 2018/2019. sufinancirati troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Zaboka i koriste javni prijevoz za odlazak u školu.

2. Odobrava se sufinanciranje mjesečnih i polumjesečnih pretplatnih karata za javni prijevoz učenika srednjih škola počevši od 3. rujna 2018. godine pa do kraja školske 2018/2019. godine, što uključuje i učeničku praksu, kako slijedi:

  1. kod javnog linijskog autobusnog prijevoza subvencija Grada Zaboka iznosi:

    I zona do 10,00 km sa 69,00 kune, II zona od 10,01 do 20,00 km sa 99,00 kuna, III zona od 20,01 do 30,00 km, sa 122,00 kuna, IV zona od 30,01 do 40,00 km, sa 145,00 kune, V zona od 40,01 do 50,00 km sa 168 kune i VI zona od 50,01 i više km sa 198,00 kuna.

  2. kod željezničkog prijevoza subvencija iznosi, po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne učeničke karte.

    3. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika koji ima potvrdu od strane škole, s popisom učenika za sufinanciranje prijevoza od strane Vlade RH i KZŽ.

    4. Međusobna prava i obveze između prijevoznika i Grada Zaboka uredit će se odgovarajućim ugovorima.

    5. Sredstva potrebna za sufinanciranje prijevoza iz ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Grada Zaboka sa stavke za sufinanciranje troškova prijevoza učenika, po ispostavljenim računima od strane prijevoznika. Prijevoznik je obavezan uz fakturu, svaki mjesec priložiti popis učenika koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova prijevoza.

Gradonačelnik

Ivan Hanžek, oec.

Ovom Odlukom Grad Zabok održava standard sufinanciranja iz prethodnim godina, a sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (NN br. 76/18) i naputku resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja, te preporuci KZŽ.

Skip to content