Novosti

Grad Zabok je raspisao Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u šk. god. 2012/2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

KLASA: 604-02/13-01/02,
URBROJ: 2197/01-05/2-13-4
Zabok, 06.02.2013.

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o stipendijama (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” od 29. siječnja 2010.) i Zaključka Gradonačelnika od 5. veljače 2013. godine, o raspisivanju natječaja za studentske stipendije, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

u školskoj godini 2012/2013.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redovni studenti, čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Zaboka, ukoliko već nisu korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi.

2. Natječaj se raspisuje za 10 (deset) studentskih stipendija po 500,00 kuna mjesečno, s početkom isplate od 1. siječnja 2013. godine.

3. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Zaboka, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

4. Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Zivtov trg 10/II, Zabok, osobno ili preporučenom poštom, na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani studenti mogupreuzeti u istom Upravnom odjelu ili na www.zabok.hr

5. Zahtjevu se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) potvrda fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2012/2013. školskoj godini s obaveznim navođenjem godine školovanja i smjera.

b) fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena obaveznih predmeta za upis u višu godinu. Prosjek ocjena ne može biti manji od 3,5 za posljednji razred srednje škole, odnosno 3,0 za posljednju završenu godinu studija.

c) dokaze o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima u znanju (koje je organiziralo Ministarstvo prosvjete) tokom zadnje godine školovanja, ako ih je bilo.

d) izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev).

e) službene potvrde o prihodima svih članova porodičnog domaćinstva u periodu od listopada do prosinca 2011. godine (upute na obrascu).

f) ostala dokumentacija – službene potvrde, kojima se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja porodičnog domaćinstva (status djeteta roditelja poginulih ili invalida domovinskog rata, status djeteta samohranogroditelja, djeteta bez roditelja, o djeci s teškoćama u razvoju u porodičnom domaćinstvu i o ostalim članovima porodičnog domaćinstva koji su istovremeno polaznici osnovne i srednje škole ili studija).

6. Sve potpuno dokumentirane zahtjeve rješavat će Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, na temelju kriterija iz Pravilnika. Rang lista svih kandidata koji su predali potpune zahtjeve, prema ostvarenim bodovima bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada u roku 15 dana po zaključenju Natječaja.

Na objavljenu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave iste.

7. U skladu s odredbama članka 4. Pravilnika o stipendijama, temeljem Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2013. godinu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, PU Krapina, pored kriterija uspjeha u dosadašnjem školovanju i socijalnog kriterija, dodatni kriterij za bodovanje je deficitarnost zanimanja.

Deficitarnim zanimanjima smatraju se: predškolski odgoj i obrazovanje, sestrinstvo, anglistika, germanistika, medicina, strojarstvo, elektrotehnika, matematika, informatika, edukacijska rehabilitacija, farmacija, kroatistika, agronomija i studiranje za ta zanimanja se u provedbi natječaja boduje s dodatnih 10 bodova.

8. Stipendije se u pravilu ne vraćaju, osim u slučaju ako student

-samovoljno prekine školovanje,

-ne završi uspješno školsku godinu, odnosno školovanje i

– ako se nakon završenog školovanja ne zaposli u struci na području Grada, a posao mu je ponuđen.

9. Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika i isplatitelja stipendije regulirat će se ugovorom.

PROČELNIK

Željko Tomek, dipl.ing.stroj.

Napomena:

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 21. veljače 2013. godine.

Obrazac zahtjeva za studentsku stipendiju s izjavom roditelja možete preuzeti

Download Obrazac___zahtjev_za_studentsku_stipendiju_i_izjava_roditelja.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content