Novosti

Grad Zabok sufinancira troškove prijevoza učenika srednjih škola

Gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec., dana 04. rujna 2014. godine donio je Odluku KLASA: 602-03/14-01/01 URBROJ: 2197/01-05/3-14-2 kojom se u školskoj godini 2014./2015. sufinanciraju troškovi prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada i koji koriste javni prijevoz za odlazak u školu.

.

Download Sufinanciranje_prijevoza.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content