Novosti

Investitor Obrt MEDITEX, Grabrovec 165, Zabok, vlasnik Robert Črnjević, prvi je investitor koji je započeo s gradnjom u obuhvatu zone UPU Zabok 1

Radi se o proizvodno-skladišnoj građevini za medicinske proizvode. Prilaz do građevine je sa prometnice (kčbr. 9980 k.o. Zabok). Ulaz u upravni i proizvodni dio je sa sjeveroistočne strane, a ulaz u skladišni dio je sa jugozapadne strane.

Građevinska linija će biti udaljena od regulacijske linije (linija cestovnog pojasa) 12 metara. Udaljenost građevine od susjednih međa iznosit će 13 metara od sjeverozapadne strane i 4 metra od jugoistočne strane.

Građevina će biti namijenjena za proizvodnju i skladištenje medicinskih proizvoda, a sastojati će se od dvije dilatacije (A i B) različitih visina. Visina krovnog vijenca dilatacije A iznosi 4,05 metara, a dilatacije B 6,25 metara.

U dilataciji A će se nalaziti uprava i proizvodnja, a dilataciji B skladišni prostor za repromaterijal i gotove proizvode sa svim potrebnim pratećim sadržajima.

Konstrukcija hale koncipirana je kao montažna AB skeletna konstrukcija koja se sastoji od AB stupova, krovnih nosača i sekundarnih T nosača. Krovište je dvostrešno, nagiba 6º, a pokrov su termoizolirajući krovni paneli.

Obrt proizvodi medicinsku konfekciju za jednokratnu upotrebu i zaštitnu odjeću za jednokratnu upotrebu u industriji (medicinske kape, maske, navlake za cipele, mantili, vlis role, vlis plahte, vlis komprese, podbraci, trljačice, krpe za pranje pacijenata).

Distribuira proizvode u sve velike <_st13a_personname>hrvatske bolnice i domove zdravlja, a izvozi u Austriju i Sloveniju. Kontinuiranim ulaganjima u istraživanje i razvoj stalno se proširuje ponuda, te trenutno u ponudi postoji veliki broj artikala.

Izgradnjom novog objekta cilj Meditexa je unaprijediti proizvodnju i zadovoljiti potrebe kupaca s brzom isporukom proizvoda koji pružaju odgovarajuću zaštitu, udobnost i sigurnost.

Skip to content